Sylabus predmetu A15-0056-B - Všeobecná zootechnika (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0056-B
Názov predmetu: Všeobecná zootechnika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: manažment živočíšnej výroby - bakalársky (povinný), 3. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 3. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 3. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
2 x písomné čiastkové testy po 20 bodov počas semestra (40 bodov), 1 x protokol (10 bodov). Záverečná skúška-písomná časť 50 bodov.

Pre hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, pre hodnotenie B najmenej 86 bodov, pre hodnotenie C najmenej 79 bodov, pre hodnotenie D najmenej 72 bodov a pre hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa poznatky o pôvode druhov zvierat, vlastnostiach plemien a základoch šľachtiteľskej práce v populáciách a dokáže ich aplikovať v ďalších aktivitách.

Stručná osnova predmetu:
Ochrana genofondu zvierat. Biológia vzniku, vývoja a vlastností HZ. Fylogenéza, domestikácia a taxonómia HZ. Rast a vývoj HZ. Morfologické vlastnosti, typ, zovňajšok a pokrývka tela. Biologická podmienenosť vlastností - plodnosť, mäsová a mlieková úžitkovosť. Princípy selekcie a plemenitby v chove zvierat.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kadlečík, O. - Kasarda, R.: Všeobecná zootechnika, 2008
Kadlečík,O.-Kasarda,R.: Všeobecná zootechnika, 2012

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 553

AB
C
D
EFX
16,5 %
7,4 %
9,8 %
15,7 %
42,1 %
8,5 %
Vyučujúci : Ing. Jozef Bujko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
7. 9. 2020
Schválil: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 07. 09. 2020.

Typ výstupu: