Sylabus predmetu 621A103 - Všeobecné pestovanie plodín (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: 621A103
Názov predmetu: Všeobecné pestovanie plodín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 5
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
protokol
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže analyzovať krajinný priestor a produkčný proces, pochopiť vzťahy medzi správnou rajonizáciou plodín a možnosťami regulácie tvorby úrod poľných plodín. Cieľom je poukázať na rozhodujúce zložky pestovateľských systémov s dôrazom na ekonomickú efektívnosť rastlinnej výroby.
Stručná osnova predmetu:
Vývoj poľnohospodárskych sústav. Energomateriálové toky v poľnohospodársko - priemyselnej sústave. Agroklimatické podmienky pestovania plodín, správna rajonizácia plodín - základný predpoklad rentability rastlinnej výroby. Poľný osevný postup, príklady pre rôzne pestovateľské podmienky. Obrábanie pôdy základné, predsejbové (lôžko pre osivo), sejba a sadenie. Ochranné obrábanie pôdy. Buriny - charakteristika, škodlivé a užitočné hľadiská. Regulácia burín, použitie herbicídov a ochrana životného prostredia.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LÍŠKA, E. -- BAJLA, J. -- CANDRÁKOVÁ, E. -- FRANČÁK, J. -- HRUBÝ, D. -- ILLÉŠ, L. -- KORENKO, M. -- NOZDROVICKÝ, L. -- POSPÍŠIL, R. -- ŠPÁNIK, F. -- ŽEMBERY, J. Všeobecná rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 421 s. ISBN 978-80-552-0016-3.
POSPÍŠIL, R. -- ČERNÝ, I. -- CANDRÁKOVÁ, E. Integrovaná rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 168 s. ISBN 978-80-552-0784-1.

Odporúčaná:
DEMO, M. a kol.: Obrábanie pôdy. Nitra, VŠP, 1995

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 992

ABCDEFX
23,3 %12,4 %24,2 %14,8 %23,0 %2,3 %
Vyučujúci : doc. Ing. Eva Candráková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Ladislav Illéš, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: