Sylabus predmetu A15-0177-B - Základy herbológie (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0177-B
Názov predmetu:
Základy herbológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
manažment rastlinnej výroby - bakalársky (povinný), 5. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 5. semester
farmárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (20 bodov), laboratórny protokol (10 bodov), semestrálna práca (10 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (test+ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti a schopnosť určiť buriny v rozličných formách (semeno, klíčenec, dospelá rastlina). Dokáže identifikovať semená burín podľa veľkosti, tvaru, povrchu a farby. Dokáže riešiť základné spôsoby a možnosti regulácie zaburinenosti a aplikovať v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Základná charakteristika burín. Systém burín ich zaradenie do systému podľa spôsobu výživy, rozmnožovania, životného cyklu a biologických vlastností (Hron – Vodák, 1959; upravený Smatana – Týr, 2011). Biologické a botanické vlastnosti druhov burín podľa biologických skupín. Stanovenie zdrojov zaburinenosti. Aktívne spoznávanie druhov burín (semeno, klíčenec, dospelá rastlina). Aktuálna zaburinenosť (metodické princípy hodnotenia). Možnosti regulácie zaburinenosti na pozemkoch a v porastoch poľných plodín. Terénne cvičenia sa realizujú na VPP SPU, s.r.o. Kolíňany a SBER Dolná Malanta.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TÝR, Š. -- SMATANA, J. Základy herbológie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 134 s. ISBN 978-80-552-1773-4.
SMATANA, J. -- TÝR, Š. Základy herbológie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 125 s. ISBN 978-80-552-0579-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 97

A
BC
D
EFX
44,3 %
21,6 %
19,6 %
8,2 %
6,3 %
0 %
Vyučujúci : Ing. Jozef Smatana, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Štefan Týr, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
15. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Štefan Týr, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: