Sylabus predmetu A15-0155-B - Živočíšna produkcia a výroba (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0155-B
Názov predmetu: Živočíšna produkcia a výroba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra dve písomné skúšky (40 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (písomná alebo ústna) za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu si dokáže osvojiť vedomosti o hodnotení úžitkových vlastností vo vzťahu k ekonomike výroby, vhodné plemená na produkciu jednotlivých komodít a manažment chovu jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.
Stručná osnova predmetu:
Študent si osvojí význam živočíšnej výroby v národnom hospodárstve z pohľadu podnikania, zamestnanosti, životného prostredia, hobby. Získa schopnosti hodnotiť jednotlivé druhy zvierat ako producentov nepostrádateľnej živočíšnej bielkoviny a dôležitých potravinárskych komodít živočíšneho pôvodu z hľadiska zdravia, domáceho a zahraničného trhu. Získa skúseností s praktickým hodnotením tvarových a funkčných vlastností zvierat. Plemená a systémy chovu sa prakticky študenti naučia rozoznávať vo vzorkovniciach plemien.Osvojí si biologicko-ekonomickú previazanosť v pragmatickom procese výroby s ohľadom na úžitkovosť zvierat, ochranu chovov. Uvedené vedomosti bude schopný uplatniť pri ekonomických analýzach a kalkuláciách pre živočíšnu výrobu
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MLYNEK, J. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- STRAPÁK, P. -- MLYNEKOVÁ, E. Živočíšna produkcia a výroba. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 122 s. ISBN 978-80-552-0675-2.
MLYNEK, J. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. Živočíšna produkcia a výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 119 s. ISBN 80-8069-495-8.
MLYNEK, J. -- MIGDAL, W. -- FALKOWSKI, J. Špeciálna zootechnika I. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. 116 s. ISBN 80-7137-803-8.
STRAPÁK, P. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- BUČKO, O. -- ARPÁŠOVÁ, H. Živočíšna výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 183 s. ISBN 978-80-552-0993-7.
STRAPÁK, P. -- MARGETÍN, M. -- BUČKO, O. -- ARPÁŠOVÁ, H. Živočíšna výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. 311 s. ISBN 978-80-552-1776-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 126

ABCDEFX
43,7 %4,0 %19,8 %4,0 %23,0 %5,5 %
Vyučujúci : Ing. Ondřej Bučko, PhD. (cvičiaci)
Ing. Michaela Horná, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: