Sylabus predmetu A15-0156-B - Živočíšna výroba (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0156-B
Názov predmetu: Živočíšna výroba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy za 20 bodov a záverečná písomná a ústna skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie biologickým, organizačným a ekonomickým princípom riadenia výroby a kvality produktov jednotlivých druhov hospodárskych zvierat v rôznych chovateľských podmienkach.
Stručná osnova predmetu:
Význam chovu a charakteristika jednotlivých druhov hospodárskych zvierat v podmienkach Slovenska. Tvarové vlastnosti a hodnotenie exteriéru. Hodnotenie produkčných a reprodukčných vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a hydiny. Najvýznamnejšie zahraničné a domáce plemená hospodárskych zvierat. Plemenárska práca v chove hospodárskych zvierat. Technika chovu jednotlivých druhov a kategórií hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a hydiny. Chov dojčiacich kráv na Slovensku.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRAPÁK, P. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- BUČKO, O. -- ARPÁŠOVÁ, H. Živočíšna výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 183 s. ISBN 978-80-552-0993-7.

Odporúčaná:
http://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture/livestock/beef/breeding
Mills, O. 1989. Practical sheep dairying. Wellingborough, Northamptonshire, England : Thorsons Publishers Limited. 315 s. ISBN 0-7225-1880-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 55

ABCDEFX
25,5 %21,8 %27,3 %9,1 %14,5 %1,8 %
Vyučujúci : doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Strapák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: