Sylabus predmetu A15-0120-B - Integrovaná rastlinná výroba (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0120-B
Názov predmetu: Integrovaná rastlinná výroba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: manažment živočíšnej výroby - bakalársky (povinný), 2. semester
špeciálne chovateľstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná kombinovaná (ústna a písomná) skúška za 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže aplikovať poznatky pestovateľských technológií jednotlivých plodín, o základnom obrábaní pôdy, správnom striedaní plodín a ošetrovaní porastov počas vegetácie. Cieľom je pochopiť vzťahy medzi správnou rajonizáciou plodín a špecifikami tvorby ich produkcie pri dosiahnutí primeranej efektívnosti rastlinnej výroby.
Stručná osnova predmetu:
Základné a predsejbové obrábanie pôdy, sejba, osivo, ošetrovanie rastlín v priebehu vegetácie. Poľný osevný postup. Buriny ako škodlivé činitele v rastlinnej výrobe a ich regulácia. Základné zákonitosti tvorby úrody a jej kvality pri hlavných poľných plodinách. Súčasné a perspektívne technológie pestovania poľných plodín. Biologická racionalizácia intenzifikačných faktorov v agroekosystémoch a ochrana životného prostredia. Cvičenia vo Vzorkovnici alternatívnych plodín KRV.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LÍŠKA, E. -- BAJLA, J. -- CANDRÁKOVÁ, E. -- FRANČÁK, J. -- HRUBÝ, D. -- ILLÉŠ, L. -- KORENKO, M. -- NOZDROVICKÝ, L. -- POSPÍŠIL, R. -- ŠPÁNIK, F. -- ŽEMBERY, J. Všeobecná rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 421 s. ISBN 978-80-552-0016-3.
POSPÍŠIL, R. -- ČERNÝ, I. -- CANDRÁKOVÁ, E. Integrovaná rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 168 s. ISBN 978-80-552-0784-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 281

ABCDEFX
6,8 %8,2 %16,0 %16,7 %43,4 %8,9 %
Vyučujúci : doc. Ing. Eva Candráková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Ladislav Illéš, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jozef Žembery, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: