Sylabus předmětu A15-0231-B - Klimatická zmena,produkcia a kvalita rastlín (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0231-B
Názov predmetu: Klimatická zmena,produkcia a kvalita rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: výživa ľudí - bakalársky (povinný), 2. semester
výživa ľudí - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomný test (20 bodov), prezentácia seminárnej práce (20 bodov) a záverečná ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na nové pohľady produkcie a kvality poľnohospodárskych plodín v podmienkach meniacej sa klímy. Zároveň poukáže na alternatívy pre rastlinnú produkciu a požiadavky z hľadiska ľudskej výživy.
Stručná osnova predmetu:
1. Klimaticka zmena - príčiny, dopady, východiská. Scenáre klimatickej zmeny a dopad na rastlinnú produkciu. Globálne otepľovanie a dôsledky vo výžive ľudí. Mýty a vedecké argumenty o klimatickej zmene a úlohe rastlín vo výžive ľudí. Biodiverzita poľnohospodárskych rastlín vo svete a zmeny klímy.

2. Rastlinná produkcia a klimatické extrémy, zmeny vlastností rastlín. Ekofyziológia C3 a C4 rastlín, budúcnosť ich pestovania v regiónoch, dôsledky vo výžive ľudí.

3. Poľnohospodárstvo v 21. storočí, potravinové zdroje – čim sa líšia vlastnosti rastlín moderných odrôd od pôvodných, možnosti využitia genetických zdrojov, úloha modernej fyziológie rastlín v tvorbe moderných odrôd a technologickom pokroku, udržateľnosť rastlinnej výroby v produkcia, geneticky modifikované organizmy.

4. Produkcia strategických plodín a ich kvalita vo svete v meniacich sa podmienkach prostredia. Funkcia meniaceho sa prostredia v regulácii primárneho a sekundárneho metabolizmu rastlín. Kvalita rastlinnej produkcie – obilniny, strukoviny, okopaniny, produkcia a kvalita ovocia a zeleniny, produkcia introdukovaných druhov rastlín a klimatická zmena.

5. Globálna zmena klímy, regióny, socio-ekonomické problémy vo svete, náklady na zdravie. Kvalita rastlinnej produkcie a zdravie v meniacich sa podmienkach prostredia (vyspelé krajiny, rozvojové krajiny). Analýza vzťahov medzi meniacim sa prostredím, potravinovou bezpečnosťou, nákladmi na pestovanie rastlín, výrobu a dostupnosť potravín a zdravie človeka (klimatická zmena, vs. výživa ľudí).

6. Perspektívy rastlinnej produkcii a vo výžive ľudí z hľadiska projektovaných zmien klímy. Nanobiotechnologické prístupy riešenia pri zabezpečovaní stabilnej rastlinnej produkcie. Prístupy k potravinovej bezpečnosti z pohľadu systémovej biológie. Kľúčová úloha rastlín vo výžive ľudí v podmienkach klimatickej zmeny.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Basra A.S.: Crop responses and Adaptazions to Temperature Stress, ISBN 1-56022-890-3, The Haworth Press Inc., 2001, 302 pp.
Brestič M., Olšovská K., Hauptvogel P.: Život rastlín v meniacich sa podmienkach prostredia: evolučná perspektíva pre 21. storočie, Tribun Brno,2008, ISBN 978-80-7399-566-9, 132 pp.
Hall A.: Crop reponses to environment, CRC Press,2001, ISBN 0-8493-1028-8, 232 pp.
Hay R., Porter J.: The Pysiology of Crop Yield. Blaskwell Publishing, 2006, 307 pp., ISBN-13:978-14051-0859-1
Houghton J.: Globální oteplování,Akademie, Praha, ISBN 80-200-0636-2, 228 pp.
Nátr L.: Koncentrace CO2 a rostliny, ISV nakladatelství Praha, ISBN 80-85866-62-5, pp.257
Nátr L.: Přiroda, nebo člověk Služby ekosystému, Karolinum, Praha,2011, ISBN 978-80-246-1888-3, pp.349
Park B., Renfu Lu: Hyperspectral Imaging Technology in Food and Agriculture, Springer, Food Ingineering Series, ISBN 978-1-14939-2835-4, 2015, 403 pp.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 57

A
B
C
D
E
FX
35,1 %
28,1 %
14,0 %
10,5 %10,5 %1,8 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
15. 10. 2019
Schválil:
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: