Sylabus predmetu A15-0158-B - Krmovinárstvo (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0158-B
Názov predmetu: Krmovinárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov a poznávanie semien za 20 bodov.Záverečná písomná skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky z manažmentu pestovania kŕmnych plodín na ornej pôde a trávnych porastoch.
Stručná osnova predmetu:
Význam krmovinárstva z hľadiska produkčných a mimoprodukčných funkcií. Biologické a ekologické základy krmovinárstva. Praktické poznávanie druhov v demonštračnej záhrade SPU v Nitre. Pestovanie a zhodnocovanie viacročných krmovín z hľadiska úrod a kvality. Výber, pestovanie a využívanie jednoročných krmovín ako hlavných plodín a medziplodín. Zakladanie, pestovanie a využívanie ďatelinotrávnych miešaniek. Produkčný a mimoprodukčný význam trvalých trávnych porastov. Pratotechnické zásahy pri zlepšovaní trávnych porastov. Konzervovanie objemových krmív.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOLÚBEK, R. -- JANČOVIČ, J. -- GREGOROVÁ, H. -- NOVÁK, J. -- ĎURKOVÁ, E. -- VOZÁR, Ľ. Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 419 s. ISBN 978-80-8069-911-6.

Odporúčaná:
JANČOVIČ, J. -- ĎURKOVÁ, E. -- VOZÁR, Ľ. Trávne porasty a poľné krmoviny. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. 127 s. ISBN 80-8069-187-8.
PEARSON,C.J. - ISON,R.,L.: Agronomy of grasslands systems. Cambridge University presss, 1987, 169s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 478

ABCDEFX
6,9 %6,5 %9,6 %22,6 %50,2 %4,2 %
Vyučujúci : Ing. Peter Hric, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Peter Kovár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Novák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 7. 2. 2020
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 07. 02. 2020.

Typ výstupu: