Sylabus predmetu A15-0224-B - Krmoviny v potravinovom reťazci (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0224-B
Názov predmetu: Krmoviny v potravinovom reťazci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov a herbár za 20 bodov. Záverečná písomná skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať, vyhodnotiť a ovplyvniť technologický proces pestovania kŕmnych plodín na ornej pôde a trávnych porastoch s akcentom na rizikové prvky vstupujúce do potravinového reťazca.
Stručná osnova predmetu:
Význam a postavenie krmovín v potravinovom reťazci – bioaktívne látky ovplyvňujúce kvalitu produktov využívaných vo výžive ľudí. Vplyv krmovín a ich nutričnej hodnoty na kvalitu mlieka, mliečnych výrobkov a mäsa. Využitie krmovín vo výžive ľudí – liečivé rastliny lúk, zdroj chlorofylu a i. Biologické a ekologické základy pestovania rastlín na kŕmne účely. Pestovanie a zhodnocovanie jednoročných a viacročných krmovín. Pratotechnické zásahy pri obhospodarovaní trávnych porastov. Modifikácia dietetických vlastností objemových krmív agrotechnikou. Konzervovanie objemových krmív.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANČOVIČ, J. -- VOZÁR, Ľ. -- KOVÁR, P. Krmovinárstvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 159 s. ISBN 978-80-552-1331-6.
HOLÚBEK, R. -- JANČOVIČ, J. -- GREGOROVÁ, H. -- NOVÁK, J. -- ĎURKOVÁ, E. -- VOZÁR, Ľ. Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 419 s. ISBN 978-80-8069-911-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 75

ABCDEFX
25,3 %33,3 %21,3 %16,0 %4,1 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 8. 2. 2020
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 02. 2020.

Typ výstupu: