Sylabus predmetu A15-0139-B - Kurz jazdectva pre pokročilých (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0139-B
Názov predmetu: Kurz jazdectva pre pokročilých
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 2
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Kurz jazdectva pre začiatočníkov
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet:
- 100 % aktívna účasť na cvičeniach,
- správny sed a samostatné ovládanie koňa vo všetkých chodoch.
Výsledky vzdelávania:
V nadväznosti na Kurz jazdectva pre začiatočníkov je cieľom predmetu zdokonaliť študentov v poznaní psychológie koní, v samostatnom ovládaní a správnom vedení koňa.
Stručná osnova predmetu:
Študent je schopný analytickej činnosti v problémových podmienkach pri výcviku koňa. Uplatňuje najnovšie postupy a prvky z psychológie koňa pri jeho výcviku. Má schopnosť orientovať sa v základných normách a pravidlách jazdectva. Dokáže samostatne ovládať koňa vo všetkých chodoch.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- HORNÁ, M. Jazdectvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 143 s. ISBN 978-80-552-1152-7.
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- GÁLIK, B. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 172 s. ISBN 978-80-552-1438-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 22

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marko Halo, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Eva Mlyneková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Marko Halo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: