Sylabus predmetu A15-0225-I - Lúkarstvo a pasienkárstvo (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0225-I
Názov predmetu: Lúkarstvo a pasienkárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: manažment rastlinnej výroby - inžiniersky (povinný), 2. semester
výživa zvierat a krmivárstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
špeciálne chovateľské odvetvia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov a dva školské projekty po 10 bodov. Záverečná písomná skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent dokáže aplikovať poznatky o biologických a ekologických charakteristikách trávnych porastov v ich obhospodarovaní a využívaní v závislosti od klasifikácie porastu.
Stručná osnova predmetu:
Produkčné a ekologické funkcie trávnych porastov. Zloženie a štruktúra trávneho spoločenstva. Trávne porasty a prostredie. Fytocenológia a typológia trávnych porastov. Trávny ekosystém. Obhospodarovanie trávnych porastov – výživa, obnova a prísev. Využívanie trávnych porastov – kosenie, pasenie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VOZÁR, Ľ. -- JANČOVIČ, J. Lúkarstvo a trávne porasty. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 150 s. ISBN 978-80-552-0560-1.
HOLÚBEK, R. -- BEŇUŠKA, N M. -- JANČOVIČ, J. -- KRAJČOVIČ, V. -- KNOTEK, S. -- ŠÚR, D. Lúkarstvo a pasienkárstvo. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. 135 s. ISBN 80-7137-827-5.
HOLÚBEK, R. -- JANČOVIČ, J. -- BEŇUŠKA, N M. -- KRAJČOVIČ, V. -- ŠÚR, D. -- HOLÚBEK, I. Pasienkárstvo a trávne porasty. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 142 s. ISBN 80-8069-479-6.
HOLÚBEK, R. -- JANČOVIČ, J. -- GREGOROVÁ, H. -- NOVÁK, J. -- ĎURKOVÁ, E. -- VOZÁR, Ľ. Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 419 s. ISBN 978-80-8069-911-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 153

ABCDEFX
11,1 %9,2 %22,2 %19,0 %36,6 %1,9 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 7. 2. 2020
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 07. 02. 2020.

Typ výstupu: