Sylabus predmetu A15-0142-I - Manažment a technológia chovu HZ (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0142-I
Názov predmetu: Manažment a technológia chovu HZ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra dve písomné skúšky (40 bodov). Na udelenie zápočtu musí študent dosiahnuť minimálne 10 bodov z priebežných kontrôl.
Záverečná skúška kombinovaná (písomná a ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť ucelené vedomostí a praktické znalosti o manažmente chovu hospodárskych zvierat. Absolvent predmetu porozumie a dokáže aplikovať poznatky o chovateľských postupoch a technológii chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a koní.
Stručná osnova predmetu:
Študent si osvojí chovateľské postupy pri chove, ošetrovaní, organizácii a manažmente a výkone pracovných operácií jednotlivých kategórií HD, ošípaných, oviec a koní. Získa skúseností s praktickým hodnotením technologických prvkov ustajnenia používaných v chove jednotlivých kategórií príslušných druhov HZ v rôznych výrobných podmienkach vo vzťahu k biologickým a fyziologickým nárokom a bezpečnosti zvierat. Vedomosti uplatní pri zavádzaní nových technických a technologických prístupov v chove a odchove jednotlivých druhov HZ. Získa vedomosti schopnosti organizovať chovateľské, technicko-technologické a ekonomické postupy v chove HZ. Osvojí si zásady prevádzkovania technologických systémov, ktoré uplatní pri zlepšovaní chovateľského prostredia zvierat.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- DEBRECÉNI, O. -- STRAPÁK, P. -- FRELICH, J. -- ČERMÁK, B. -- MLYNEK, J. -- BUČKO, O. -- MARGETÍN, M. Manažment a technológia chovu hospodárskych zvierat. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 148 s. ISBN 978-80-552-0697-4.
BUČKO, O. -- KOVÁČ, Ľ. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. Manažment a technológia chovu ošípaných. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 175 s. ISBN 978-80-552-1055-1.
STRAPÁK, P. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- HUBA, J. Technika chovu jednotlivých kategórií hovädzieho dobytka. In: Chov hovädzieho dobytka. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. s. 373--496. ISBN 978-80-552-0994-4 (brož.).
VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- DEBRECÉNI, O. -- STRAPÁK, P. -- MLYNEK, J. -- BUČKO, O. -- MARGETÍN, M. -- MLYNEKOVÁ, E. Manažment a technológia chovu hospodárskych zvierat. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 164 s. ISBN 978-80-552-1439-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 361

ABCDEFX
21,9 %10,0 %11,9 %9,7 %37,7 %8,8 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (prednášajúci)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: