Sylabus predmetu A15-0148-B - Manažment chovu ošípaných (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0148-B
Názov predmetu: Manažment chovu ošípaných
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra dve písomné skúšky (30 bodov), semestrálna práca (10 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (písomná alebo ústna) za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať nové poznatky v manažmente chovu ošípaných v rôznych podnikateľských systémoch.
Stručná osnova predmetu:
Študent získa vedomosti o manažmente chovu jednotlivých plemien a hybridizácii u ošípaných. Plemená sa prakticky študenti naučia rozoznávať vo vzorkovniciach plemien.Osvojí si vedomosti o hodnotení reprodukcie, výkrmnosti a optimalizácie jatočnej hodnoty u ošípaných. Získa praktické skúsenosti z techniky chovu prasníc a manažmentu odchovu prasiatok. Osvojí si manažment kŕmnej techniky rôznych kategórií ošípaných a optimalizáciu mikroklímy v rôznych kategóriách ošípaných a manažment odstraňovania exkrementov ošípaných. Získané vedomosti uplatní v manažmente ekonomickej výroby bravčového mäsa.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MLYNEK, J. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- STRAPÁK, P. -- MLYNEKOVÁ, E. Živočíšna produkcia a výroba. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 122 s. ISBN 978-80-552-0675-2.
MLYNEK, J. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. Živočíšna produkcia a výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 119 s. ISBN 80-8069-495-8.
MLYNEK, J. -- MIGDAL, W. -- FALKOWSKI, J. Špeciálna zootechnika I. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. 116 s. ISBN 80-7137-803-8.
MLYNEK, J. -- IMRICH, I. -- MLYNEKOVÁ, L. Nové štandardy EÚ v poľnohospodárskej praxi: chov ošípaných. Nitra : Agroinštitút, 2007. 28 s. ISBN 978-80-7139-114-2.
KOVÁČ, Ľ. -- BUČKO, O. Manažment chovu ošípaných. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 152 s. ISBN 978-82-552-0188-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 83

ABCDEFX
49,4 %9,6 %12,0 %7,2 %21,8 %0 %
Vyučujúci : Ing. Ondřej Bučko, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: