Sylabus predmetu A15-0165-I - Ochrana rastlín proti burinám (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
A15-0165-I
Názov predmetu:
Ochrana rastlín proti burinám
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: výživa a ochrana rastlín - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (20 bodov), protokol (10 bodov), semestrálna práca (10 bodov). Záverečná skúška kombinovaná písomná 40 bodov a ústna za 20 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent dokáže analyzovať a synteticky riešiť zaburinenosť všetkých poľných plodín, zeleniny a trvalých výsadieb. Je schopný myslieť a rozhodnúť sa v kritickom bode rozhodovania sa a správne využiť poznatky o integrovanej ochrane rastlín v regulácii zaburinenosti.
Stručná osnova predmetu:
Sústava opatrení proti škodlivému vplyvu burín: preventívne, nepriame a priame. Mechanické a fyzikálne agrotechnické operácie na reguláciu zaburinenosti. Mechanizmus pôsobenia herbicídov. Charakteristika účinných látok herbicídov podľa chemických skupín. Použitie herbicídov v ochrane proti škodlivému vplyvu burín. Selektivita herbicídov a možnosti jej ovplyvnenia. Reziduá herbicídov a metódy ich zisťovania v pôde a produkcii. Použitie herbicídov v špecifických podmienkach, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov, závlahových podmienkach, vodných plochách. Manipulácia s herbicídmi. Uskladnenie herbicídov. Aplikácia herbicídov v poľných plodinách, zelenine a trvalých výsadbách. Racionalizácia aplikácie a ekonomické aspekty regulácie. Výskum v regulácii zaburinenosti. Regulácia zaburinenosti v udržateľných systémoch hospodárenia na pôde. Terénne cvičenia sa realizujú na VPP SPU, s.r.o. Kolíňany a SBER Dolná Malanta.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TÝR, Š. -- VEREŠ, T. Náuka o burinách. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 129 s. ISBN 978-80-552-0897-8.

Odporúčaná:
aktuálne dostupné charakteristiky herbicídov na webe od firiem vyrabajúcich a distribujúcich prípravky.
Metodická príručka pre ochranu rastlín. Časť 1. Herbicídy, desikanty, defoli. Bratislava, 2012
Zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín 2014

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 65

A
BC
D
EFX
44,6 %
13,8 %
20,0 %
15,4 %
6,2 %0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Štefan Týr, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
15. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Štefan Týr, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: