Sylabus predmetu A15-0226-B - Rastlinná produkcia vo výžive ľudí (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0226-B
Názov predmetu: Rastlinná produkcia vo výžive ľudí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca
Záverečná kombinovaná (ústna a písomná) skúška za 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie zákonitostiam rastlinnej produkcie a možnostiam jej využitia vo výžive ľudí. Dokáže analyzovať zákonitosti vzájomných vzťahov medzi množstvom produktu a jeho kvalitou v závislosti od agroekologických podmienok.
Stručná osnova predmetu:
Najdôležitejšie druhy plodín ako sú obilniny, olejniny, strukoviny, okopaniny, technické a špeciálne plodiny a ich produkcia z hľadiska kvalitatívnych parametrov. Využitie ich hlavných produktov vo výžive ľudí, či už na priamy konzum alebo prostredníctvom priemyselného spracovania v potravinárskom odvetví.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČERNÝ, I. -- CANDRÁKOVÁ, E. Rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 129 s. ISBN 978-80-552-1372-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 229

ABCDEFX
20,5 %8,7 %23,1 %21,0 %24,5 %2,2 %
Vyučujúci : doc. Ing. Eva Candráková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Černý, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Dávid Ernst, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Marek Rašovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Ivan Černý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: