Sylabus predmetu A15-0124-B - Rastlinná výroba (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0124-B
Názov predmetu: Rastlinná výroba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: záhradníctvo - bakalársky (povinný), 2. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (20 bodov) Záverečná skúška kombinovaná (písomná a ústna) za 80 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%, na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie produknčému procesu najvýznamnejších poľnohospodárskych plodín vo väzbe pôda-rastlina-úroda-kvalita-ekonomika-ekológia. Pochopí základné princípy ich pestovateľskej technológie.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika a rozdelenie rastlinnej výroby, perspektívy a trendy rozvoja rastlinnej výroby u nás a vo svete, systémy pestovania poľných plodín. Pochopenie zákonitostí teórie tvorby úrody a kvality poľných plodín so zreteľom na biologickú racionalizáciu intenzifikačných faktorov a ochranu životného prostredia. Postavenie jednotlivých druhov poľných plodín v agro-ekosystéme a ich vzájomné vzťahy s orientáciou na striedanie plodín a odrodovú skladbu. Súčasné a perspektívne technológie pestovania poľných plodín.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Černý, I., Molnárová, J., Pačuta, V., Pospišil, R,:Rastlinná výroba, Nitra:SPU, 2009, 160 s., ISBN 978-80-552-0263.
Černý,I.,Pačuta,V., Molnárová,J.,Pospišil,R.: Rastlinná výroba,Nitra, VES SPU,2009,160 s., ISBN 978-80-552-0263-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 227

ABCDEFX
8,8 %12,8 %12,8 %20,3 %40,1 %5,2 %
Vyučujúci : doc. Ing. Eva Candráková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Černý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Dávid Ernst, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Marek Rašovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Ivan Černý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: