Sylabus predmetu A15-0126-B - Rastlinná výroba II. (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0126-B
Názov predmetu: Rastlinná výroba II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (20 bodov), semestrálna práca (10 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (písomná a ústna) za 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93 %,na hodnotenie B najmenej na 86 %, na hodnotenie C najmenej na 79 %, na hodnotenie D najmenej na 72 %, na hodnotenie E najmenej na 64 %. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže analyzovať syntetizujúce poznatky určujúce biologické, agroekologické a agrotechnické prvky pestovania priadnych rastlín, semenných okopanín, hľuznatých okopanín a špeciálnych plodín. Prenikne do podstaty na seba nadväzujúcich súvislostí, chronologicky charakterizujúcich technologický spôsob pestovania vyučovaných plodín.
Stručná osnova predmetu:
Využitie základných technologických poznatkov v racionalizácii pestovateľských technológí priadnych rastlín, okopanín, aromatických, koreninových a liečivých rastlín. Rozšírenie a rajonizácia pestovaných plodín vzhľadom na základné agroekologické podmienky prostredia. Progresívne technológie zberu, pozberovej úpravy a uskladnenia produkcie. Dopestovanie osiva a sadiva z pohľadu reprodukcie príslušných skupín plodín.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Černý, I., Pačuta, V.: Rastlinná výroba II. Nitra:SPU 2010, 158 s., ISBN 978-80-552-0481-9.
Černý,I.-Pačuta,V.-Pulkrábek,J.:Pestovanie semenných okopanín., ÚVTIP NOI, Nitra 1999, 111 s. ISBN 80-85330-68-7
Habán,M. a kol.: Liečivé rastliny. Nitra: VES SPU, 2009, 134 s.
Juliana Molnárová, Péter Pepó et.al: Sustainable, Enviromental Friendly Field Crops Production in Changing Climate Conditions (Monograph), 2010, ISBN978-80-552-0515-1
Kulík, D.: Pestovanie zemiakov, 1. vyd. Nitra ÚVTIP- NOI, 1995, 98 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 104

ABCDEFX
17,3 %17,3 %12,5 %17,3 %35,6 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ivan Černý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Ján Marek (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Ivan Černý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: