Sylabus predmetu A15-0169-B - Regulačné systémy v záhradníctve (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0169-B
Názov predmetu: Regulačné systémy v záhradníctve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dve písomné skúšky po 20 bodoch v priebehu semestra (40 bodov). Záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže regulovať pôdne prostredie vhodným obrábaním. Pozná buriny a ich vegetačné cykly na základe, ktorých ich dokáže optimalizovane regulovať.
Stručná osnova predmetu:
Princípy hospodárenia na pôde a spôsoby ich regulácie. Intenzifikačné faktory v záhradníctve. Základné prístupy v obrábaní pôdy. Základné vlastnosti pôd a ich obrábatelnosť. Regulácia stavu a vývoja porastov sejbou a sadením. Regulácia stavu pôdy a jej režimov v priebehu vegetácie záhradníckych plodín a kultúr. Problematika burín a zaburinenosti. Spoznávanie semien burín. Praktické metódy určovania aktuálnej zaburinenosti. Nechemické metódy regulácie zaburinenosti v záhradníctve. Regulácia zaburinenosti chemickými látkami. Riešenie modelových príkladov regulácie zaburinenosti v zeleninárstve, ovocinárstve a vinohradníctve.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Černuško, K. - Líška, E. - Smatana, J.: Agrotechnika záhradníckych plodín a kultúr. Nitra : 1996, VES SPU v Nitre, 103 s. ISBN 80-7137-261-7

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 138

ABCDEFX
29,0 %21,0 %29,0 %14,5 %6,5 %0 %
Vyučujúci : Ing. Jozef Smatana, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Štefan Týr, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: Ing. Jozef Smatana, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: