Sylabus predmetu 621A110 - Špeciálne trávnikárstvo (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: 621A110
Názov predmetu: Špeciálne trávnikárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Praktická skúška - poznanie zŕn a súkvetí trávnikových tráv
Vypracovanie protokolov - návrh miešanky pre založenie trávnika a zhodnotenie kvality trávnika
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky v oblasti manažmentu trávnikov na základe poznania morfológie, fyziológie a ekológie trávnikových druhov a odrôd tráv a funkcie trávnikov.
Stručná osnova predmetu:
Disciplína naväzuje na všeobecné poznatky o morfologickej stavbe, biológii a ekológii tráv. Tieto rozvíja o poznanie vlastností trávnikových druhov a odrôd tráv a ďalších rastlín využiteľných v trávnikoch. Zaoberá sa problematikou vplyvu stanovištných podmienok a ďalších faktorov ovplyvňujúcich aktuálny stav trávnikov. Rozoberajú sa otázky zostavovania trávnikových miešaniek, zakladania, ošetrovania a regenerácie trávnikov. Ťažisko disciplíny spočíva v komplexnom štúdiu problematiky okrasných, parkových, športových, rekreačných, pôdoochranných a ostatných trávnikov od projektovania, cez vlastnosti vegetačných substrátov, druhovú a odrodovú skladbu, spôsoby zakladania, úroveň a frekvenciu caespestechnických opatrení, po rozbor a hodnotenie kvality trávnikov. Pozornosť sa venuje problematike kvetnatých lúk ako dôležitého krajinotvorného prvku, predpestovaným trávnikom a strešným trávnikom.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gregorová, H. : trávnikárstvo. Ed. Ochrana biodiverzity, 31, SPU Nitra 2001, 108 s.
Hrabě, F.a kol. : Trávy a trávniky- co o nich ještě nevíte.
ISBN 80-7137-876-3
Olomouc 2003, 157 s. ISBN 80-903275-0-8
Ondřej , J. : Trávniky kolem nás. Vyd. Futura Praha 1993,
Vyd. Ing. Petr Baštan- Hanácká reklamní,
131 s. ISBN 80-85523-08-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 317

ABCDEFX
15,8 %20,8 %24,9 %23,0 %15,5 %0 %
Vyučujúci : Ing. Peter Kovár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 8. 2. 2020
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 02. 2020.

Typ výstupu: