Sylabus predmetu 621A338 - Trávnikárstvo (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: 621A338
Názov predmetu: Trávnikárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test - biologia a morfológia trávnikových tráv, praktická skúška - poznávanie zŕn a súkvetí trávnikových tráv
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o biologických, ekologických a mechanických vlastnostiach trávnikových tráv. Ovláda spôsoby zakladania, ošetrovania a hodnotenia trávnikov.
Stručná osnova predmetu:
Význam trávnikov v životnom prostredí človeka. Funkcie trávnikov. Intenzívne a extenzívne trávniky. Biologická a ekologická charakteristika trávnikových tráv a ich použitie. Zakladanie a ošetrovanie trávnikov. Okrasné, športové, krajinné, biotechnické a ostatné trávniky. Praktické poznávanie pestovania rôznych druhov trávnikov na golfovom ihrisku v Bači a trávnikovej škôlke v Kvetoslavove.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gregorová, H.: Trávnikárstvo. Učebné texty, SPU Nitra, 2001, 108 s. ISBN 80-7137-876-3
GREGOROVÁ, H. 2009. Špeciálne trávnikárstvo. SPU Nitra, 1. vydanie, 2009, 145 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 647

ABCDEFX
29,5 %10,0 %34,8 %6,5 %19,2 %0 %
Vyučujúci : Ing. Peter Kovár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Ján Novák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: Ing. Peter Kovár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: