Sylabus predmetu A15-0129-B - Všeobecná rastlinná výroba (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0129-B
Názov predmetu: Všeobecná rastlinná výroba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná kombinovaná (ústna a písomná) skúška za 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže aplikovať nové poznatky o systémoch hospodárenia na pôde s dôrazom na obrábanie pôdy, racionalizačné prvky a perspektívne smery obrábania pôdy a pochopí teoretické princípy striedania plodín, je schopný hodnotiť bilancie osevných postupov z energetického a ekonomického hľadiska.
Stručná osnova predmetu:
Všeobecná rastlinná výroba - jej biologické a ekologické základy. Energolátkové toky. Prírodné prostredie a jeho charakteristika. Rajonizácia rastlinnej výroby. Progresívne prvky krajinného priestoru. Základy obrábania pôdy a teórie striedania plodín. Projektovanie osevných postupov. Základné a predsejbové obrábanie pôdy. Osivo a jeho vlastnosti. Príprava lôžka pre osivo (sadivo). Racionálne systémy obrábania pôdy. Ošetrovanie rastlín v priebehu vegetácie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Demo, M. a kol.: Obrábanie pôdy. Nitra, VŠP, 1995, 315 s.
Líška, E. a kol.: Všeobecná rastlinná výroba, učebnica, SPU 2008, 452 s. ISBN 978-80-552-0016-3
Páltik,J. a i.: Stroje pre rastlinnú výrobu, Nitra SPU 2003, 241 s. ISBN 80-8069-200-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 297

ABCDEFX
16,8 %12,5 %22,2 %16,2 %29,3 %3,0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Eva Candráková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ladislav Illéš, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jozef Žembery, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: