Sylabus predmetu A15-0175-B - Vývoj poľnohospodárstva a vidieka na Slovensku (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0175-B
Názov predmetu:
Vývoj poľnohospodárstva a vidieka na Slovensku
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: agroekológia - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomný test po 10 bodov, vypracovanie a prezentácia seminárnej práce po 30 bodov, písomný záverečný test za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie princípom vývoja poľnohospodárstva na území súčasnej SR v kontexte ekonomických, politických zmien, dokáže analyzovať hlavné hybné sily vývoja poľnohospodárstva a rozvoja vidieka z historického hľadiska až po vstup SR do EÚ.
Stručná osnova predmetu:
Poľnohospodárske aktivity a princípy hospodárenia Slovanov, poľnohospodárske aktivity v období Uhorska, v období Habsburskej monarchie, medzivojnovom období. Vývoj poľnohospodárskych technológií, pozemkové reformy v povojnových rokoch. Vývoj poľnohospodárskych technológií v období budovania socialistickej spoločnosti, poľnohospodárstvo po roku 1990. Vývoj vidieckych komunít, novodobá obnova vidieckych sídiel. Exkurzia do poľnohospodárskeho múzea.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Beňušková, Z. ai. 2005. Tradičná kultúra regiónov Slovenska. 2. doplnené vydanie. Bratislava: VEDA, 2005. 198 s. ISBN 80-224-0853-0.
Demo, M. ai. 2001. Dejiny poľnohospodárstva na Slovensku. Nitra: VES SPU, 2001. 660 s. ISBN 80-7137-894-1.
Slavkovský, P. 2009. Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava: VEDA, 2009. 216 s. ISBN 978-8022-4108-61.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 130

A
B
CDEFX
55,4 %11,5 %19,2 %
6,9 %
5,4 %1,6 %
Vyučujúci : Ing. Denisa Bieliková (cvičiaci)
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jozef Smatana, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Štefan Týr, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
15. 10. 2019
Schválil:
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: