Sylabus predmetu A15-0176-I - Základy farmakognózie a fytoterapie (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0176-I
Názov predmetu:
Základy farmakognózie a fytoterapie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
manažment rastlinnej výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
výživa ľudí - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
výživa ľudí - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomný test (40 bodov) a záverečná ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne poznatky o liečivách prírodného pôvodu, ktoré sa používajú v humánnej a veterinárnej medecíne. Dokáže identifikovať prírodné liečivá rastlinného pôvodu. Absolvent predmetu ovláda základné princípy použitia liečivých rastlín v prevencii a podpornej liečbe civilizačných ochorení, alternatívach prírodnej liečby (fytoterpia, homeopatia, gemoterapia a i.).

Stručná osnova predmetu:
Klasifikácia liečiv prírodného pôvodu. Biogenetický a farmaceutický systém prírodných liečiv. Štruktúra a stabilita prírodných liečiv. Obsahové látky v liečivých a aromatických rastlinách. Mechanizmus tvorby účinných obsahových látok v liečivých a aromatických rastlinách. Použitie liečivých rastlín a fytofarmaceutík v humánnej a veterinárnej medicíne. Exkurzia sa realizuje v spolupráci s VPP SPU, s.r.o. Kolíňany.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HABÁN, M. -- OTEPKA, P. -- VAVERKOVÁ, Š. -- HABÁNOVÁ, M. -- KOBIDOVÁ, R. Liečivé rastliny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 159 s. ISBN 978-80-552-1121-3.

Odporúčaná:
KOŠŤÁLOVÁ, D. - FIALOVÁ, S. - RAŠKOVÁ, L. Fytoterapia v súčasnej medicíne. 1. vyd. Martin : Osveta v spolupráci s FaF UK Bratislava, 2012. 379 s. ISBN 978-80-8063-384-4
MIKA, K. Fytoterapia pre lekárov. 2. dopl. vyd. Martin : Osveta, 1991. 382 s. ISBN 80-217-0349-0
NAGY, M. - GRANČAI, D. - MUČAJI, P. Farmakognózia. Biogenéza prírodných látok. 1. vyd. Martin : Osveta v spolupráci s FaF UK Bratislava, 2011. 240 s. ISBN 978-80-8063-368-4
TOMKO, J. - KRESÁNEK, J. - HUBÍK, J. - SUCHÝ, V. - FELKLOVÁ, M. - SIKYTA, B. - LIBICKÝ, A. Farmakognózia. 2. oprav. vyd. Martin : Osveta, 1999. 423 s. ISBN 80-8063-014-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 149

A
B
C
D
E
FX
53,7 %
17,4 %
20,8 %
5,4 %
2,7 %0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Joanna Korczyk-Szabó, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
15. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: