Sylabus predmetu A15-0178-B - Základy udržateľného poľnohospodárstva (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0178-B
Názov predmetu:
Základy udržateľného poľnohospodárstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 6. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomný test za 20 bodov, prezentácia semestrálnej práce za 20 bodov a záverečná ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.

Výsledky vzdelávania:
Študent pochopí základné princípy, dimenzie a krajinnoekologické aspekty udržateľného poľnohospodárstva v širšom kontexte udržateľného rozvoja. Pochopí funkciu agrobiodiverzity pri produkcii potravinových zdrojov. Bude schopný klasifikovať a popísať poľnohospodárske systémy a postupy z hľadiska udržateľnosti.
Stručná osnova predmetu:
V predmete sa bude posudzovať ekologická, ekonomická a sociálna dimenzia udržateľného poľnohospodárstva v kontexte rastu svetovej populácie. Zameranie sa na manažment agroekosystémov a ekologizáciu poľnohospodárskych postupov, ekologickú infraštruktúru, resilienciu, sprievodnú biodiverzitu, princípy striedania plodín, aspekty udržateľnosti poľnohospodárskych systémov, zachovanie úrodnosti pôdy, agroenvironmentálne indikátory, ekosystémové služby, zmierňovanie dopadu a adaptácia agroekosystémov na meniacu sa klímu, problematiku agrobiodiverzity a sústavu NATURA 2000 v poľnohospodárskej krajine.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MACÁK, M. -- SMATANA, J. Základy udržateľného poľnohospodárstva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 218 s. ISBN 978-80-552-1291-3.

Odporúčaná:
Kováč, K. – Brodová, M. – Bujnovský, R. – Macák, M. – Stehlo, P. Udržateľné a multifunkčné poľnohospodárstvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 184 s. ISBN 978-80-552-0110-8. (brož.).
Macák, M. 2018. Adaptácia poľnohospodárstva EÚ na zmenu klímy. In: Rozvojové vzdelávanie. Témy a metódy III. s.77.-98. (Eds. Uličná, I.). Nadácia Pontis : Bratislava, vyd. 1., 2018 ISBN 978-80-89895-10-6
National Research Council. Toward Sustainable Agricultural Systems in the 21st Century. 2011, Washington, D.C. : The National Academies Press, 598 p. ISBN 978-0-309-14896-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 425

ABCD
E
FX
37,4 %
21,9 %
24,5 %
8,5 %
7,5 %
0,2 %
Vyučujúci : doc. Ing. Milan Macák, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jozef Smatana, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
15. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Milan Macák, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: