Sylabus předmětu A15-0154-B - Základy živočíšnej výroby (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0154-B
Názov predmetu: Základy živočíšnej výroby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: technika pre odpadové hospodárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra dve písomné skúšky (40bodov).
Záverečná skúška kombinovaná (písomná a ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je porozumieť biologickým základom objasňujúcim produkčnú schopnosť hospodárskych zvierat a biologickým požiadavkám jednotlivých kategórií zvierat vo vzťahu k chovateľskému prostrediu a využívanej technike a technológií
Stručná osnova predmetu:
Študent získa vedomostí o súčasnom a perspektívnom uplatnení živočíšnej výroby a jej postavení v rámci hospodárstva, o produkcii potravín a vedľajších produktov. Po absolvovaní predmetu študent získa vedomosti o biologických zákonitostiach zameraných na produkčnú schopnosť u jednotlivých druhov hospodárskych zvierat. Osvojí si vlastnosti najvýznamnejších plemien a úžitkových typov dobytka, ošípaných, oviec, hydiny a koní vo vzťahu k rôznym produkčným systémom. Študent sa oboznámi so základnými požiadavkami na manažment chovu v rôznych technologických systémoch ustajnenia. Získa poznatky, ktoré základné biologické a fyziologické požiadavky jednotlivých druhov a kategórii zvierat je potrebné rešpektovať pri tvorbe techniky pre chov zvierat.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRAPÁK, P. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- BUČKO, O. -- ARPÁŠOVÁ, H. Živočíšna výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 183 s. ISBN 978-80-552-0993-7.
MLYNEK, J. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- STRAPÁK, P. -- MLYNEKOVÁ, E. Živočíšna produkcia a výroba. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 122 s. ISBN 978-80-552-0675-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : Ing. Ondřej Bučko, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
15. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: