Sylabus predmetu A15-0232-B - Živočíšna produkcia pre výživu ľudí (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0232-B
Názov predmetu: Živočíšna produkcia pre výživu ľudí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 priebežnú písomnú skúšku (20 bodov),
1 individuálne zadanú semestrálnu prácu (20 bodov).
Záverečná skúška kombinovaná (písomná a ústna) skúška (60 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie biologickým a organizačným základom živočíšnej produkcie v chove hospodárskych zvierat a ich uplatnení pri efektívnej výrobe kvalitných produktov z pohľadu racionálnej výživy ľudí.
Stručná osnova predmetu:
Študent získa poznatky o pôvode druhov hospodárskych zvierat, princípoch selekcie, metód plemenitby a šľachtenia zvierat. Študent si osvojí vedomosti o úžitkových vlastnostiach jednotlivých druhov zvierat a ich hodnotení z pohľadu produkcie kvalitných živočíšnych produktov z pohľadu ich potravinárskeho využitia. Získa poznatky o riadení reprodukcie, techniky a technológii chovu hospodárskych zvierat, využití biotechnologických postupov a zásad udržiavania biodiverzity. v chove hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, koní, hydiny, kožušinových zvierat. Oboznámi sa s významom jednotlivých plemien zvierat pre produkciu požadovanej kvality živočíšnych produktov. Naučí sa hodnotiť vplyv faktorov chovateľského prostredia a welfare v chove hospodárskych zvierat na množstvo a kvalitu produkcie. Získa poznatky o princípoch ekologického a alternatívneho systému živočíšnej produkcie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DEBRECÉNI, O. -- BUČKO, O. -- HALO, M. -- JUHÁS, P. -- LEHOTAYOVÁ, A. -- MARGETÍN, M. -- PETRÁK, J. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- WEIS, J. Integrovaná živočíšna výroba. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 188 s. ISBN 978-80-552-1609-6.
KERESTEŠ, J. -- EBRINGER, L. -- SOJÁK, L. -- GOLIAN, J. -- FATRCOVÁ ŠRAMKOVÁ, K. -- BURDOVÁ, O. -- STARÚCH, L. -- KOPÁČEK, J. -- HERIAN, K. -- KERESTEŠ, J. Biotechnológie, výživa a zdravie. 1. vyd. Považská Bystrica : Eminent, 2009. 528 s. ISBN 978-80-970205-9-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : Ing. Ondřej Bučko, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: