Sylabus předmětu A15-0235-B - Potravinová a nutričná biológia rastlín (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0235-B
Názov predmetu:
Potravinová a nutričná biológia rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: výživa ľudí - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomný test (20 bodov), prezentácia seminárnej práce (10 b) , hodnotenie protokolov z laboratórnych cvičení (10 b) a záverečná ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Predmet ma za cieľ predstaviť kľúčové biologické deje, pochody a mechanizmy spolupodieľajúce sa na formovaní úrody a kvalitatívnych vlastností rastlinných potravinových zdrojov. Bližšie vysvetľuje fungovanie procesov rastu a vytvárania biomasy, premeny, transportu asimilátov a ich ukladania v semenách, plodoch a vegetatívnych orgánoch produkovaných v rastlinnej výrobe a záhradníctve. Dôležitou súčasťou disciplíny bude aj oboznámenie so základnými zákonitosťami vplyvu podmienok prostredia a pestovateľských zásahov na formovanie kvantity a kvality produkcie, s čím je spojená problematika environmentálnych stresov a obranných mechanizmov rastlín, ktoré sa významne uplatňujú aj pri formovaní výslednej nutričnej a zdravotnej hodnoty potravín. Osobitné miesto bude mať teória antioxidačnej ochrany a sekundárnych metabolitov s vysvetlením ich paralelných funkcií v rastlinách a ľudskej výžive, vrátane biotechnologických aplikácií. Absolvovaním predmetu študenti nadobudnú poznatky o procesoch a zákonitostiach prebiehajúcich v rastlinách a pochopia úzke prepojenie medzi kvantitou a kvalitou produkcie a uspokojovaním nutričných a zdravotných požiadaviek vo výžive ľudí. Súčasne, vďaka laboratórnym a praktickým cvičeniam získajú vedomosti a zručnosti v hodnotení procesov a biologických vlastností rastlín, potenciálne využiteľné aj v ďalších praktických aplikáciách.
Stručná osnova predmetu:
- Základné metabolické procesy a ich funkcia v biológii a produktivite rastlín, procesy fotosyntézy a dýchania, premeny látok.
- Rast a vývin rastlín, fytohormóny, in vitro techniky a rastlinné biotechnológie biotechnológie v produkcii rastlín a účinných látok
- Biológia a fyziológia semien, procesy pri formovaní a klíčení semien, zásobné látky v semenách a ich mobilizácia
- Biologické procesy zakladanaia a formovania plodov a vegetatívnych orgánov: transportné procesy, napĺňanie zásobných pletív, procesy a zákonitosti dozrievania vo vzťahu ku kvalite a nutričným vlastnostiam plodov.
- Rastliny a prostredie (stres, obranné mechanizmy, produkcia, účinky na kvalitu a nutričné vlastnosti)
- Oxidatívny stres a antioxidanty v rastlinách, ich funkcie v rastlinách a ich prepojenie na ich význam a zdravotné účinky vo výžive človeka
- Sekundárne metabolity v rastlinách, ich zdroje, význam pre rastliny a zákonitosti ich akumulácie vo vzťahu k faktorom prostredia a pestovania
- Pozberová fyziológia rastlín – procesy prebiehajúce v zberaných a skladovaných čerstvých natívnych rastlinných produktoch, vzťah k faktorom prostredia, biologické zákonitosti a fytohormonálna kontrola procesov.
- Fyziológia výživy rastlín – prejavy nedostatku, nadbytku, účinky na kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele plodín, biologické zákonitosti akumulácie nežiadúcich látok v rastlinách, toxicita látok, ťažké kovy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Masarovičová, E., Repčák a kol.: Fyziológia rastlín, UK Bratislava, 2002. 133 s.
Olšovská K., Brestič M a kol.: Fyziológia a ekofyziológia rastlín: systematický výkladový slovník. Vydavateľstvo SPU, Nitra, 2008, 168 s.
Procházka, S. a kol.: Fyziologie rostlin. Academia Praha, 1998. 484 s.
Taiz L., Zeiger E.: Plant Physiology. - Sinauer Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts 2015, 6th edition.(online: http://6e.plantphys.net/), ISBN: 978-1-60535-255-8
Zima, M. a kol.: Fyziológia rastlín. VES SPU, Nitra, 1999. 156 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
Ing. Marek Kovár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Marek Živčák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
16. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Marek Živčák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 16. 10. 2019.

Typ výstupu: