Sylabus predmetu A15-0239-B - Udržateľná produkcia potravín (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
A15-0239-B
Názov predmetu:
Udržateľná produkcia potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: výživa ľudí - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 20 bodový písomný test, prezentácia a obhajoba semestrálnej práce za 20 bodov a záverečná ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov, na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je pochopenie podstaty udržateľnej produkcie potravín v intenciách rozvojového vzdelávania v podmienkach klimatickej zmeny, vyčerpávania prírodných zdrojov a exponenciálneho rastu svetovej populácie.
Študent získa poznatky o globálnych problémoch produkcie potravín. Pochopí význam globálnych zmien a ich dopad na udržateľnú produkciu potravinových zdrojov. Bude schopný aktívne využívať zdrojové databázy a tvoriť vlastné analýzy produkcie potravinových zdrojov. Bude schopný analyzovať globálne problémy a možné riešenia v kontexte hladu, podvýživy, nedostatku vody a nerovnomernej distribúcie zdrojov v krajinách globálneho juhu. Získa poznatky umožňujúce kritickú analýzu udržateľného využívania regionálnych prírodných zdrojov. Získa poznatky o princípoch potravinovej bezpečnosti v kontexte zmeny klímy. Pochopí význam, princípy a implementáciu environmentálnych záujmov Európskej únie do Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Stručná osnova predmetu:
Ekologická, ekonomická a sociálna dimenzia udržateľnej produkcie potravinových zdrojov v kontexte globálnych zmien (klimatická zmena, vyčerpávanie zdrojov, pokles biodiverzity, rast svetovej populácie). Preberané témy zahŕňajú, ekologickú stopu a využívanie prírodných zdrojov, ekosystémové služby, klimaticky inteligentné poľnohospodárstvo, agrobiodiverzitu, NATURA 2000, problematiku hladu, podvýživy, nedostatku vody, význam regionálnych potravinových zdrojov, úlohu EÚ v podpore zeleného rastu a udržateľných poľnohospodárskych systémov, ako aj prácu so zdrojovými databázami EUROSTAT a FAOSTAT.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MACÁK, M. -- SMATANA, J. Základy udržateľného poľnohospodárstva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 218 s. ISBN 978-80-552-1291-3.
MRAVCOVÁ, A. -- PAVLÍKOVÁ, B. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- KADLEČÍKOVÁ, M. -- MACÁK, M. -- MORAVČÍKOVÁ, D. -- PALUCHOVÁ, J. -- HORSKÁ, E. -- SVITAČOVÁ, E. Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy II. 1. vyd. Bratislava : Pontis, 2015. 217 s. ISBN 978-80-971310-6-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
doc. Ing. Milan Macák, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jozef Smatana, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
16. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Milan Macák, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 16. 10. 2019.

Typ výstupu: