Sylabus predmetu COURSE-4 - Finance and Accountancy (FEM - 2020/2021 - MBA)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: COURSE-4
Názov predmetu: Finance and Accountancy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
0
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 77

AB
C
D
EFX
41,6 %
42,9 %
15,5 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Renáta Krajčírová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Ing. Zuzana Strápeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
doc. Ing. Marián Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
18. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Marián Tóth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 18. 10. 2019.

Typ výstupu: