Sylabus predmetu COURSE-5 - Management in Agribusiness (FEM - 2020/2021 - MBA)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
COURSE-5
Názov predmetu: Management in Agribusiness
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
0
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 117

A
B
CDEFX
70,1 %
21,4 %
8,5 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
18. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 18. 10. 2019.

Typ výstupu: