Sylabus predmetu COURSE-6 - Marketing and Trade (FEM - 2020/2021 - MBA)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
COURSE-6
Názov predmetu:
Marketing and Trade
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
0
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 123

A
B
C
D
EFX
54,5 %
25,2 %
17,1 %
0,8 %
2,4 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Jakub Berčík, PhD. (prednášajúci)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Zdenka Kádeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. (prednášajúci)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Katarína Neomániová, PhD. (prednášajúci)
Ing. Johana Paluchová, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
18. 2. 2020
Schválil:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 18. 02. 2020.

Typ výstupu: