Sylabus předmětu E15-0006-I - Bioekonomika (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0006-I
Názov predmetu:
Bioekonomika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov, prezentácia prípadovej štúdie za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 50 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové poznatky z oblasti Bio-ekonomiky, ktorá sa zakladá na obnoviteľných zdrojoch a nových biologických procesoch vo svojej výrobnej báze. Predmet Bioekonomika umožní pochopiť jej podstavu a dôležitosť vo vzťahu k vidieckemu rozvoju a trvalej udržateľnosti, zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti európskeho poľnohospodárstva, potravinového a chemického priemyslu ako aj zníženie emisií skleníkových plynov, ktoré menia podnebie.
Stručná osnova predmetu:
Predmet Bioekonomika v sebe zahŕňa základné poznatky z oblasti bio-orientovanej ekonomiky ako aj jej perspektívy a výzvy do budúcnosti, ciele a vízie bio-orientovaného hospodárstva, národná stratégia Slovenska a smerovanie Slovenska na bio–orientované hospodárstvo, zabezpečenie trvalo- udržateľnej poľnohospodárskej výroby – zabezpečenie výživy obyvateľstva, produkcia zdravých a bezpečných potravín, ekonomická efektívnosť produkcie biomasy a obnoviteľných zdrojov, využiteľnosť biomasy na Slovensku, modelovanie vzťahov medzi poľnohospodárstvom a životným prostredím využitím bio-ekonomických modelov, nákladovosť a produkčná funkcia v bio-orientovanej ekonomike, odstránenie obmedzení Cobb Douglasovej funkcie vrámci bio- ekonomiky, použitie bio-ekonomických modelov na hodnotenie nákladovosti, agro-enviromentálne ukazovatele EÚ 27, súčastnosť a perspektívy bio-ekonomicky orientovaných fariem na Slovensku v komparácii s EÚ27, ekonomika biolpynových staníc, riasy ako biopalivo budúcnosti a efekty bio-ekonomiky na produktivitu výrobných faktorov.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
• Albrecht, J. et.al. 2010. The Knowledge Based Bio-Economy (KBBE) in Europe: Achievements and Challenges.
• BECOTEPS. (2011). The European Bioeconomy in 2030: Delivering Sustainable Growth by Addressing the Grand Societal Challenges.
• Bielik, P. et al. 2013: Sustainable Development and Agribusiness
• Carlson, R. 2007. Laying the foundations for a bio-economy. Systems and Synthetic Biology.
• Gaskell, G. et al. 2011. The 2010 Eurobarometer on the life sciences. Nature Biotechnology. 29:113-114
• Gurčík, Ľ.,Adamičková, I., Porhajáš, V., Turčeková, N. 2012: Metodologické aspekty hodnotenia ekonomickej efektívnosti výroby ovocia v podmienkach SR.Monografia. Nitra 2012. ISBN: 978-80-552-0925-8
• Hager, B., Tóthová, A. 2010: Podpora obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. ISBN: 978-80-805-7847-3
• Springer Dordrecht Heidelberg, London, 2011: Bio- Economic Models Applied to Agricultural Systems. ISBN : 978-94-007-1901-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 422

AB
C
D
E
FX
36,7 %
13,7 %18,0 %14,2 %17,4 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2019
Schválil: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: