Sylabus předmětu E15-0013-I - Ekonomika podnikov (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0013-I
Názov predmetu:
Ekonomika podnikov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude písať 1 písomný test za 30 bodov, plus 10 bodov za projekt. Študent môže získať spolu 40 bodov. Záverečná písomná skúška je za 60 bodov. Spolu 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Ekonomika podniku kladie dôraz na využitie základných ekonomických teórii a ich uplatnenie v rozhodovaní v podniku. Predmet zahrňuje najdôležitejšie makroekonomické a mikroekonomické koncepcie, ktoré sú dôležité pre manažérske rozhodnutia. Primárnym cieľom predmetu je rozvinúť u študentov vedomosti a pochopiť ekonomiku tak, aby ich riadenie bolo efektívne.
Stručná osnova predmetu:
Obsah predmetu zahŕňa problematiku teórií firmy, podstatu produkčnej funkcie, analýza nákladov v krátkom a dlhom období, tržby podniku v rozdielnych formách konkurencie, analýza bodu zvratu, prevádzková, finančná a celková páka, maximalizácia zisku v rozdielnych formách konkurencie, determinanty kapitálovej štruktúry podniku, metodológia ekonomickej efektívnosti a tok peňažných prostriedkov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIK, P. -- TURČEKOVÁ, N. Podnikové hospodárstvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 414 s. ISBN 978-80-552-1028-5.
TURČEKOVÁ, N. -- SVETLANSKÁ, T. -- TAKÁCS, I. Selected chapters from business economics. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016. 100 s. ISBN 978-80-552-1477-1.

Odporúčaná:
Bielik, P. a kol.: EKonomika podnikov. Nitra, 2002, ISBN 80-8069-069-3
Bielik, P. a kol.:Podnikovo-hospodarska teoria agrokomplexu. Nitra. 1998 ISBN 80-7137-529-2
BIELIK, P. Podnikové hospodárstvo. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 319 s. ISBN 978- 80-552-0587-8 (viaz.).
Kupkovič, M. a kol.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava, 1996, ISBN 80-88848-21-0
Trefor Jones: The Business Economics and Managerial Decision Making, John Wiley and Sons Ltd, 2004. ISBN 10 0471486744

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1475

A
B
C
DEFX
11,6 %
13,0 %
18,6 %
19,3 %
32,2 %
5,3 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD. (cvičiaci)
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Tatiana Bullová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Zuzana Kapustová, PhD. (cvičiaci)
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Mária Urbánová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Filip Valentíni (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2019
Schválil:
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: