Sylabus predmetu E15-0066-B - Firemné plánovanie (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0066-B
Názov predmetu: Firemné plánovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 5. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 5. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 5. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka, ktorej výsledky sa však do celkového hodnotenia predmetu nezapočítajú, poslúži čisto iba za účelom overenia priebežných vedomostí k udeleniu zápočtu. Študenti počas semestra vypracujú aj krátku seminárnu prácu hodnotenú 5-timi bodmi. Písomná skúška bude 50-bodová, minimálny počet bodov na hodnotenie E je 32, na hodnotenie D 36, na hodnotenie C 39,5, na hodnotenie B 43 a na hodnotenie A 46,5 bodu.
Výsledky vzdelávania:
Študent absolvovaním predmetu získa základný prehľad o problematike plánovania v podnikateľských subjektoch z hľadiska teórie a praktických postupov prípravy a tvorby plánov. Po jeho absolvovaní bude študent schopný tvorivo aplikovať získané vedomosti a zručnosti pri tvorbe plánov.
Stručná osnova predmetu:
1.
1. POSTAVENIE PLÁNOVANIA v SYSTÉME MANAŽMENTU (dotácia 0/0)
 
a.Prednáška:
Manažment, Základné funkcie manažmentu, Vzťah plánovania a ostatných manažérskych funkcií
b.
Cvičenie:
Organizácia výučby, podmienky absolvovania, zadanie seminárnej práce.

2.
2. ÚVOD DO PROBLEMATIKY FIREMNÉHO PLÁNOVANIA (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška:
Stručný pohľad na históriu plánovania, Prednosti a nedostatky plánovania, Obsah firemného plánovania
b.Cvičenie:
Príklad: Predikcia zisku

3.
3. PLÁNOVACÍ PROCES A SYSTÉM PLÁNOV (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška:
Plánovací proces, Systém a typológia plánov, Organizácia plánovania vo firme, Podnikové ciele
b.
Cvičenie:
Príklad: Variantné plánovanie

4.4. METÓDY A TECHNIKY PLÁNOVANIA (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška:
Klasifikácia metód a techník plánovania, Vybrané metódy a techniky plánovania, Kvalitatívne metódy plánovania, Kvantitatívne metódy plánovania, Techniky plánovania
b.
Cvičenie:
Príklad: Súhrnné metódy plánovania

5.
5. STRATEGICKÝ PLÁN (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška:
Stratégia a strategické plánovanie, Východiská a metódy tvorby strategického plánu
b.
Cvičenie:
Príklad: Strategická analýza

6.
6. PODNIKATEĽSKÝ PLÁN (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška:
Charakteristika podnikateľského plánu, Vnútorná a vonkajšia funkcia podnikateľského plánu, Obsah a štruktúra podnikateľského plánu
b.
Cvičenie:
Príklad: Určenie trhovej hodnoty firmy

7.7. PERSONÁLNE PLÁNOVANIE (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška:
Obsah personálneho plánovania, Ciele a úlohy personálneho plánovania, Stanovenie potreby zamestnancov
b.
Cvičenie:
Príklad: Stanovenie potreby pracovníkov 1 a 2; Index fluktuácie; Personálne náklady

8.
8. PLÁNOVANIE NÁKUPU MATERIÁLU A ZÁSOB (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška:
Charakteristika zásob, Vybrané moderné prístupy k riadeniu zásob, Just-in-Time (práve načas), Supply Chain Management, Vybrané metódy plánovania zásob, ABC analýza, Analýza XYZ, Hladinový systém riadenia zásob, Optimálne množstvo dodávky
b.
Cvičenie:
Príklad: Stanovenie optimálneho množstva dodávky (pokus/omyl); Stanovenie optimálneho množstva dodávky (Wilsonov vzorec)Cvičenie:

9.
9. PLÁNOVANIE VÝROBY (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška:
Súčasné trendy v riadení výroby, Obsah plánovania výroby, Agregované plánovanie výroby, Plánovanie výrobného sortimentu, Dezagregácia a operatívne plánovanie výroby, Plánovanie a bilancovanie výrobných kapacít
b.
Cvičenie:
Príklad: Koeficient extenzívneho využitia strojov; Stanovenie počtu výrobných cyklov; ABC analýza výrobného sortimentu; Príspevkový zisk

10.
10. PLÁNOVANIE MARKETINGU (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška:
Postavenie marketingového plánu v podniku, Postup tvorby marketingového plánu, Situačná analýza, Marketingové zámery a ciele, Marketingová stratégia, Plán marketingových opatrení a kontrola
b.
Cvičenie:
Príklad: Marketingový výskum ako podklad pre plánovanie - Chí-kvadrát test; Marketingový výskum ako podklad pre plánovanie - spracovanie dátovej matice

11.
11. FINANČNÉ PLÁNOVANIE (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška:
Úlohy, štruktúra a časový horizont finančného plánu, Dlhodobý finančný plán, Krátkodobý finančný plán, Plánovanie potreby čistého prevádzkového kapitálu, Plánovanie financovania obežných aktív, Dokumenty finančného plánu, Overenie krátkodobého plánu z hľadiska základných cieľov
b.
Cvičenie:
Príklad: Stanovenie potreby čistého prevádzkového kapitálu; Výpočet ekonomickej pridanej hodnoty

12.12. PLÁNOVANIE A HODNOTENIE INVESTÍCIÍ (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška:
Definícia, členenie a zdroje financovania investícií, Hodnotenie efektívnosti investícií
b.
Cvičenie:
Príklad: Hodnotenie investície - Výpočet čistej súčasnej hodnoty; Hodnotenie investície - Výpočet vnútorného výnosového percenta

13.
13. KONTROLA PLNENIA PLÁNOV (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška:
Priebeh kontrolného procesu, Metódy kontroly plánu v podniku
b.Cvičenie:
Príklad: Rozdielová metóda kontroly plnenia plánov; Podielová metóda kontroly plnenia plánov

Odporúčaná literatúra:
Základné:
LANČARIČ, D. -- SAVOV, R. -- KOZÁKOVÁ, J. Firemné plánovanie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 231 s. ISBN 978-80-552-1263-0.
LANČARIČ, D. -- KOZÁKOVÁ, J. -- SAVOV, R. Návody na cvičenia z firemného plánovania. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 109 s. ISBN 978-80-552-1415-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 531

ABCDEFX
8,7 %
19,8 %
27,3 %
21,8 %
22,0 %
0,4 %
Vyučujúci : doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Tomáš Michalička (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: