Sylabus předmětu E15-0021-B - Hospodárska politika (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: E15-0021-B
Názov predmetu: Hospodárska politika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 5. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 5. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 5. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 5. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 5. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, semestrálna práca a iné.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie teórii a praxi hospodárskej politiky v kontexte súčasného svetového vývoja, systémovým súvislostiam medzi hospodárskou, sociálnou, environmentálnou a regionálnou politikou, problematike rozhodovania o cieľoch a stratégiách a možnostiam využitia nástrojového mixu hospodárskej politiky.
Stručná osnova predmetu:
Genéza hospodárskej politiky, ciele hospodárskej politiky, spoločensko-politický rámec hospodárskej politiky, monetárna politika, rozpočtová politika, zahranično-obchodná politika, dôchodková politika, politika hospodárskej súťaže, štruktúrna politika, nezamestnanosť a sociálna politika, agrárna a ekologická politika, politika transformácie ekonomiky, politika integrácie do EU.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KUZMA, F. -- SERENČÉŠ, R. -- SZEGÉNYOVÁ, K. -- CVENGROŠOVÁ, E. -- BORBÉLYOVÁ, M. -- LAJDOVÁ, Z. -- SRNKA, J. Hospodárska politika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 110 s. ISBN 978-80-552-0882-4.

Odporúčaná:
Bénassy-Quéré, A. - Coeuré, B. - Jacquet, P. - Pisani-Ferry, J. (2010) Economic Policy - Theory and Practice, Oxford University Press, ISBN: 9780195322736
Vincúr, P. a kol.: Hospodárska politika

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 545

A
B
C
D
E
FX
26,1 %
24,0 %
25,0 %
13,6 %11,2 %0,1 %
Vyučujúci : Ing. Mykola Dereva (cvičiaci)
Mgr. Dáša Klenková (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. František Kuzma, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: