Sylabus predmetu E15-0023-I - Komparatívna ekonómia (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0023-I
Názov predmetu: Komparatívna ekonómia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 3. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 3. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 3. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Čiastková pisomná skúška 30 bodov, záverečná písomná skúška 30 bodov, seminárna práca s prezentáciou 30 bodov, čiastkové úlohy 10 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu bude schopný analyzovať a porovnávať rôzne ekonomické systémy v globálnej ekonomike. Bude vedieť pochopiť ako fungujú rôzne ekonomické systémy a identifikovať prieniky medzi modernými ekonomickými teóriami a implementovanými hospodárskymi politikami v rôznych krajinách sveta. Osobitná pozornosť sa bude venovať procesom ekonomickej transformácie a štrukturálnych zmien.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do štúdie komparatívnej ekonomiky, metódy ekonomickej komparácie, kritéria hodnotenia hospodárskej výkonnosti, vývoj laissez-faire trhovej ekonomiky: teória a obmedzenia teórie efektívnosti kapitalizmu. Kolektívne a nedokonale informácie, vývoj laissez-faire trhovej ekonomiky: Makroekonomická nestabilita. Silné stránky teórie laissez-faire, štátne zásahy v modernej trhovej ekonomike , socialistická trhová ekonomika, trhová ekonomika s priamym zásahom štátu, transformácia a konvergencia v ekonomikách bývalých socialistických krajín, transformácia a konvergencia v ekonomikách bývalých socialistických krajín,reformy a transformačný proces v bývalých socialistických krajinách, medzinárodné ekonomické vzťahy a obmedzenia v novej globálnej ekonomike, mnohonárodné spoločnosti, zahraničné investície a financie, medzinárodná ekonomická integrácia: Globalizácia vs. Regionalizmus, medzinárodná spolupráca alebo konfrontácia, vybrané témy globálnej ekonomiky.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gardner, H. S. (1998), Comparative Economic Systems, South-Western, 2/e.
Kennett, D. A New View of Comparative Economics, Harcourt College, 2/e., 2004.
Rosser and Rosser (2004), Comparative Economics in a Transforming World Economy, MIT Press, 2/e.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 75

ABCDE
FX
58,7 %38,7 %0 %
2,6 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Emmanuel Bangmarigu, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Artan Qineti, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: