Sylabus predmetu E15-0067-I - Logistika (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0067-I
Názov predmetu: Logistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálna práca - 20 bodov a skúška formou písomného testu - 80 bodov. Pre získanie hodnotenia A je potrebné dosiahnuť najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E je potrebných získať najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov metódam racionálneho riešenia problémov a efektívneho rozhodovania v súvislosti so zabezpečovaním plynulosti hmotného a informačného toku v dodávateľskom reťazci. Absolvent porozumie problematike vednej disciplíny a po absolvovaní predmetu dokáže aplikovať poznatky získané počas štúdia pri riešení logistických úloh v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do logistiky
Obsah pojmu logistika
Cieľ logistiky
Činnosti logistiky:
zásobovacia logistika
logistika výroby
skladovanie a komisionovanie
logistika dopravy
distribučná logistika


Odporúčaná literatúra:
Základné:
MALEJČÍK, A. -- MALEJČÍKOVÁ, A. Logistika. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 182 s. ISBN 978-80-552-0774-2.
MALEJČÍKOVÁ, A. Logistics. (2012), ISBN 978-80-552-0942-5.
SCHULTE, C. -- TOMEK, G. -- BAUDYŠ, A. Logistika. Praha: VICTORIA PUBLISHING, 1994. 301 s. ISBN 80-85605-87-2.

Odporúčaná:
DUPÁĽ, Andrej - BREZINA, Ivan. 2006. Logistika v manažmente podniku. 1. vydanie. Bratislava : Sprint. 326 strán. ISBN: 80-89085-38-5
LAMBERT, Douglas – STOCK, James R. – ELLRAM, Lisa. 2005. Logistika. 2. vydanie. Brno : CP Books. 589 strán. ISBN: 80-251-0504-0
SIXTA, Josef – ŽIŽKA, Miroslav. 2009. Logistika. Metody používané pro řešení logistických projektů. 1. vydanie. Brno : Computer Press. 238 strán. ISBN: 978-80-251-2563-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa učí v slovenskom a anglickom jazyku
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 804

A
BC
D
E
FX
13,2 %
15,3 %
20,1 %
16,9 %
30,8 %3,7 %
Vyučujúci : Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: