Sylabus predmetu E15-0070-I - Manažment kvality (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0070-I
Názov predmetu:
Manažment kvality
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 1. semester
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 3. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
manažment podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
manažment podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú študenti písať jeden písomný test, vypracujú 3 seminárne práce, ktoré je potrebné prezentovať a obhájiť a hodnotené budú aj výsledky z praktických cvičení. Študenti budú prevažne pracovať v pracovných skupinách. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie podstate a významu predmetu manažmentu kvality, naučí sa uplatňovať nástroje riadenia kvality, ktoré bude uplatňovať v praxi. Predmet napomáha rozvíjať manažérske zručnosti, analytické schopnosti, riešenie problémov, zlepšuje tímovú prácu a pripravuje absolventov flexibilne reagovať na zmeny. Po skončení predmetu študent dokáže aplikovať získané poznatky.
Stručná osnova predmetu:
Manažment kvality sa zaoberá významom, vývojom, postupmi, kľúčovými princípmi, kvalitatívnymi štandardmi a kontrolnými programami riadenia kvality. Významná pozornosť je venovaná filozofii riadenia podľa Deminga, Jurana, Ishikawu, Feigenbauma, Tagucchiho a Crosbyho.Pozornosť je venovaná aj implementácií systémov kvality a zavádzania komplexného riadenia kvality do potravinárskych podnikov. Predmet študentom umožňuje rozvinúť schopnosti a vedomosti v oblasti manažmentu kvality národnej a medzinárodnej politiky kvality, potravinovej politiky, obchodnej politiky, spotrebiteľskej politiky, marketingu a distribúcie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KAPSDORFEROVÁ, Z. -- PYŠNÝ, T. Quality management. Nitra  : Slovak University of Agriculture. (2012), ISBN 978-80-552-0937-1.

Odporúčaná:
Kapsdorferová, Z.: Manažment kvality. SPU, Nitra 2008, 120 s.ISBN 978-80-552-0115-3
Kapsdorferová, Z.:manažment kvality. SPU, 2010, 146 s. ISBN 978-80-552-0490-1
Marn, J.: Nástroje kvality A-Z, ISBN 80-967022-2-x
Nenadál, J. - Noskievičová, D. - Petříková, R. - Plura, J.- Tošenovský, J.: Moderní systémy řízení jakosti. 2 vyd. Magement Press, Praha 2002, ISBN 80-7261-071-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Predmet sa vyučuje v zimnom semestri, ak si ho zapíše min. 20 študentov
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1336

AB
C
D
E
FX
11,5 %18,3 %
23,1 %
17,5 %
29,2 %
0,4 %
Vyučujúci : Ing. Pavol Grman, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Radka Kataniková (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Petronela Švikruhová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
27. 11. 2019
Schválil: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 27. 11. 2019.

Typ výstupu: