Sylabus predmetu E15-0071-B - Manažment kvality potravín (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0071-B
Názov predmetu:
Manažment kvality potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prednášky 40 hodín
Cvičenia 40 hours
Individuálna práca 76 hodín
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s významom a obsahom komplexného riadenia kvality a jeho uplatnením v riadiacej praxi. Veľká pozornosť je venovaná implementácii systémov kvality a zavádzaniu komplexného riadenia kvality do potravinárskych podnikov.
Stručná osnova predmetu:
Manažment kvality sa zaoberá významom pojmu kvality, vývoju a kľúčovým príncípom TQM.Významná pozornosť je venovaná filozofii riadenia podľa Deminga, Jurana, Ishikawu, Feigenbauma, Tagucchiho a Crosbyho. Predmet umožňuje študentom rozvinúť schopnosti a vedomosti z oblasti manažmentu kvality, národnej a medzinárodnej politiky kvality, potravinovej, spotrebiteľskej, obchodnej a distribučnej politiky. Predmet ďalej napomáha rozvíjať manažérske zručnosti v oblasti plánovania,zabezpečovania,zlepšovania a kontroly a pripravuje absolventov implemetovať systémy riadenia a flexibilne reagovať na zmeny v podniku.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KAPSDORFEROVÁ, Z. Manažment kvality. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita :, 2010. 145 s. ISBN 978-80-552-0490-1.
KAPSDORFEROVÁ, Z. Manažment kvality. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 142 s. ISBN 978-80-552-0917-3.

Odporúčaná:
Kapsdorferova, Z. :Manažment kvality, SPU, Nitra 2008, 120 str.. ISBN 978-80-552-0115-3
Nenadál, J. - Noskieviečová,D. - Petříková, R. - Plura, J. - Tošenovský, J. : Moderní systémy řízení jakosti. Management Press, Praha, 2002. ISBN 80-7261-071-6
Plura, J.: Pánování a neustále zlepšování jakosti. Computer Press, Praha, 2001. ISBN 80-7226-543-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Predmet sa vyučuje v zimnom semestri, ak si ho zapíše min. 20 študentov
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
C
D
E
FX
0 %
0 %
0 %
100,0 %
0 %
0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: