Sylabus predmetu E15-0075-I - Manažment rozvoja agroturizmu a vidieckého turizmu (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0075-I
Názov predmetu:
Manažment rozvoja agroturizmu a vidieckého turizmu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: manažment podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test a projekty
93 - 100% výborne
86 - 92% veľmi dobre
79 - 85% dobre
72 - 78% uspokojivo
64 - 78% dostatočne
menej ako 63% nedostatočne
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie a dokáže riešiť problémy v oblasti manažmentu, ekonomiky i marketingu v oblasti rozvoja vidieckeho turizmu i agroturizmu v trhových podmienkach Slovenska. Okrem toho študenti danej disciplíny budú schopní samostatného efektívneho podnikania vo vidieckom turizme a agroturizme. Taktiež by sa mali absolventi úspešne uplatniť v riadiacej sfére v podnikových i nadpodnikových podmienkach Slovenska a s požiadavkami EÚ.
Stručná osnova predmetu:
Študujúci danej problematiky si náležite osvoja základné teoretické i praktické charakteristiky výrobných i obslužných procesov podnikateľských jednotiek v agroturizme u nás i v zahraničí. Ďalej sa vyžaduje dôkladné aplikovanie manažérskych funkcií, ekonomických metód a prístupov v riadení i hodnotení agroturistických aktivít. V súlade s implementáciou európskeho multifunkčného modelu poľnohospodárstva a z toho vyplývajúcich požiadaviek Spoločnej poľnohospodárskej politiky štátov EÚ bude žiadúce patričné zoznámenie sa s marketingovými, kontrolnými, plánovacími, poradenskými a tiež kvalitatívnymi a inými požiadavkami aplikovanými v rozvoji agroturizmu a vidieckeho turizmu tak, ako to uskutočňujú v susednom Rakúsku, Nemecku, resp. Švajčiarsku.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PAŠKA, Ľ. -- KOZÁKOVÁ, J. -- LANČARIČ, D. -- SAVOV, R. Manažment výroby: vybrané kapitoly. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 188 s. ISBN 978-80-552-1436-8.

Odporúčaná:
PAŠKA, Ľ. -- KOZÁKOVÁ, J. -- PALKECHOVÁ, L. Manažment vidieckeho turizmu a agroturizmu vo vybranom súbore podnikov v SR.  In Súčasné globálne, národné a spoločenské trendy vo vývoji agrárneho marketingu. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2014), s. 25--33. ISBN 978-80-552-1245-6.
PAŠKA, Ľ. -- MURGAŠ, J. -- SAVOV, R. -- UBREŽIOVÁ, I. -- LANČARIČ, D. -- VIŠŇOVSKÝ, J. -- MORAVČÍKOVÁ, D. -- SERENČÉŠ, P. -- TÓTH, M. -- KUČERA, M. -- MUNK, M. Manažment malých a stredných podnikov: študijný materiál. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 340 s. ISBN 978-80-89148-85-1.
BERESECKÁ, J. Marketingová koncepcia vidieckeho turizmu v slovenskom regióne. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 146 s. ISBN 978-80-552-1926-4.
BABINSKÝ, Ján a kol.: Poradca podnikateľa vo vidieckej turistike a agroturistike. Dudince. EZAT. 2012. 648 s. ISBN: 978-80-224-1273-5
KOZÁKOVÁ, Jana - PAŠKA, Ľubomír - LANČARIČ, Drahoslav - SAVOV, Radovan: Manažment a ekonomika ekologickej poľnohospodárskej výroby. Nitra: SPU, 2012. 190 s. ISBN 978-80-552-0880-0.
Palatková, M. - Zichová, J.: Ekonomika turizmu. Turizmus České republiky. 2. aktual. a rozšír. vydanie. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014, 264 s. ISBN 978-80-247-3643-3
Palatková, M. Mezinárodní turizmus. 2. aktual. a rozšír. vydanie. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014, 256 s. ISBN 978-80-247-4862-7
PAŠKA, Ľ. -- SAVOV, R. -- LANČARIČ, D. Návody na cvičenia z manažmentu výroby. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 110 s. ISBN 978-80-552-1306-4.
Stříbrná, M.: Venkovská turistika a agroturistika. Praha. 2010. 68 s. ISBN 80-213-0965-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
áno
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 105

AB
C
D
EFX
28,6 %
26,7 %20,0 %
15,2 %
9,5 %0 %
Vyučujúci :
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2019
Schválil:
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: