Sylabus predmetu E15-0103-B - Matematika (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0103-B
Názov predmetu:
Matematika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 1. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 1. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- písomné čiastkové testy počas semestra za 30 bodov,
- vypracovanie seminárnej práce a individuálne projektové úlohy prostredníctvom LMS Moodle (bonus) za 10 bodov,
- záverečný skúškový test za 60 bodov.
Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať (z celkového počtu 100 bodov) najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie a dokáže aplikovať poznatky z troch základných okruhov: lineárnej algebry, diferenciálneho počtu a integrálneho počtu funkcie jednej reálnej premennej. Študent získa teoretické vedomosti (kľúčové pojmy, definície, matematické vety) a nadobudne praktické zručnosti potrebné na riešenie úloh k uvedeným tematickým celkom.
Stručná osnova predmetu:
Matice a ich použitie na riešenie sústav lineárnych rovníc. Funkcia jednej reálnej premennej, vlastnosti funkcií, zložená a inverzná funkcia, limita funkcie, asymptoty grafu funkcie. Derivácia funkcie a jej použitie na zisťovanie vlastností funkcie. Neurčitý a určitý integrál a jeho aplikácie. Použitie matematického aparátu v aplikačných úlohách.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ORSZÁGHOVÁ, D. -- MATUŠEK, V. -- PECHOČIAK, T. -- HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, R. -- FARKAŠOVÁ, M. -- DRÁBEKOVÁ, J. -- KECSKÉS, N. -- BARANÍKOVÁ, H. Návody na cvičenia z matematiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 172 s. ISBN 978-80-552-1530-3.
ORSZÁGHOVÁ, D. -- MATUŠEK, V. -- PECHOČIAK, T. -- BARANÍKOVÁ, H. -- DRÁBEKOVÁ, J. Matematika s aplikáciami. 1. časť. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 312 s. ISBN 978-80-552-1093-3.
DRÁBEKOVÁ, J. -- DEMOVÁ, A. -- RÚSKOVÁ, K. -- FARKAŠOVÁ, M. -- BARANÍKOVÁ, H. Matematika: (vybrané kapitoly z matematiky pre FBP, FZKI a FEŠRR). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 184 s. ISBN 978-80-552-0591-5.

Odporúčaná:
ORSZÁGHOVÁ, D. -- PECHOČIAK, T. -- MATUŠEK, V. -- DRÁBEKOVÁ, J. -- BARANÍKOVÁ, H. -- GREGÁŇOVÁ, R. -- FARKAŠOVÁ, M. Matematika a jej aplikácie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 375 s. ISBN 978-80-552-0479-6.
ORSZÁGHOVÁ, D. -– GREGÁŇOVÁ, R. –- PECHOČIAK, T. -– FARKAŠOVÁ, M. -– DRÁBEKOVÁ, J. –- KECSKÉS, N. Matematika s aplikáciami. 2. časť. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-552-1138-1 (brož.).
3. E - vzdelávanie: MOODLE FEM kurzy „Lineárna algebra“ a „ Matematická analýza“ dostupné na adrese: http://moodle.uniag.sk/fem/course/category.php?id=37

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1285

A
BC
D
E
FX
21,6 %10,4 %17,3 %17,7 %30,8 %
2,2 %
Vyučujúci :
PaedDr. Helena Baraníková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil: doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: