Sylabus předmětu 314E419 - Medzinárodná ekonomika II (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: 314E419
Názov predmetu:
Medzinárodná ekonomika II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
Študent získa informácie o svetovej ekonomike, vývoji, integračných procesoch, moderných teóriách a nástrojoch obchodu a medzinárodných inštitúciách.
Stručná osnova predmetu:
Medzinárodný obchod : ponuka a dopyt. Analýza dopadov cla a kvóty. Analýza dopadov exportnej a produkčnej dotácie. Poľnohospodárska politika v krajinách OECD. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ: dopady CAP na domácnosti, firmy, štátny rozpočet a zahraničie. Rozhodovacie procesy v rámci EÚ. Ricardov model komparatívnych výhod. Hecksherov-Ohlinov model medzinárodného obchodu a model špecifických faktorov. Moderné teórie medzinárodného obchodu. Platobná bilancia. Teórie vývoja kurzu v krátkom období. Teórie vývoja kurzu v dlhom období. Fiškálna a menová politika v otvorenej ekonomike.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Lebiedzik, M., Nezval, P., Majerová, I.: Světová ekonomika, Computer Press 2007
Marcinčin. A. : Hospodárska politika na Slovensku, SFPA, 2002
rugman, P.,Obstfeld, M.: International Economics, Harper Collins

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 80

A
B
C
DE
FX
48,8 %
41,3 %
9,9 %
0 %0 %0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Ing. Marcel Purma (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: