Sylabus predmetu E15-0035-I - Nadnárodné spoločnosti a globalizácia (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0035-I
Názov predmetu:
Nadnárodné spoločnosti a globalizácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 3. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 3. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálna práca - 30%
Skúška - 70%
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu budú študenti schopní:
• oceniť povahu, veľkosť a rozsah nadnárodných spoločností vo svetovej ekonomike,
• preskúmať a porovnať konkurenčné teórie a prečo nadnárodné spoločnosti existujú, tiež cesty, ktoré ich odlišujú od firiem pôsobiacich iba v jednej krajine,
• jasne hodnotiť povahu, správanie a vplyv nadnárodných spoločností,
• vyhodnotiť správanie nadnárodných spoločností a tiež dôležitosť oligopolistických trhov, v ktorých pôsobia,
• vysvetliť dôsledky správania sa nadnárodných spoločností pre krajiny, v ktorých pôsobia,
• vyhodnotiť užitočnosť politík a zvládnuť ich správanie.
Stručná osnova predmetu:
Rozsah a systém priamych zahraničných investícií.
Definícia a meranie priamych zahraničných investícií.
Prečo Firmy chcú byť nadnárodnými?
Podnikanie v globálnej ekonomike.
Ekonomika nadnárodných spoločností a vzorce trhovej súťaže.
Firma a trh.
MNE ako oligopolné organizácie.
Efekty domovskej a hostiteľskej krajiny.
MNE v rozvojových krajinách.
MNE a transformujúce sa ekonomiky.
Rozšírenie priamych zahraničných investícií a politické dôsledky.
Teória nadnárodných spoločností / priamych zahraničných investícií.
Revízia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Caves, R., 2007. Multinational Enterprise and Economic Analysis, 3rd edition, Cambridge press

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 65

AB
C
DEFX
30,8 %
27,7 %26,2 %
9,2 %
6,1 %0 %
Vyučujúci :
Dimuth Nambuge, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: