Sylabus predmetu E15-0080-B - Podnikanie malých a stredných podnikov (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0080-B
Názov predmetu:
Podnikanie malých a stredných podnikov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
5
Odporúčaný semester:
manažment podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude písať čiastková písomná práca, za ktorú študent získa maximálny počet bodov 15, aktivita na cvičeniach za 5 bodov, vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce 20 bodov a písomná záverečná skúška 60 bodov. Spolu 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné informácie o malom a strednom podnikaní. Dôraz je kladený na činnosti súvisiace s prípravou na podnikanie, ďalej oboznámiť študentov so špecifikami riadenia MaSP v jednotlivých štádiách životného cyklu. Absolvent predmetu porozumie podstatu problémov, ktoré sa týkajú fungovania malých a stredných podnikov na Slovensku a ich postaveniu v konkurenčnom prostredí.
Stručná osnova predmetu:
Predmet poskytuje základnú orientáciu v podnikaní malých a stredných podnikov od prípravnej fázy na podnikanie, rozbehnutie podnikateľských činností až po riadenie podnikov s globálneho prostredia. Upozorňuje na výhody a nevýhody organizačno-právnych foriem podnikania vo vzťahu k predmetu činnosti, ako aj na najvhodnejšie zdroje financovania podnikateľskej činnosti.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PAŠKA, Ľ. -- MURGAŠ, J. -- SAVOV, R. -- UBREŽIOVÁ, I. -- LANČARIČ, D. -- VIŠŇOVSKÝ, J. -- MORAVČÍKOVÁ, D. -- SERENČÉŠ, P. -- TÓTH, M. -- KUČERA, M. -- MUNK, M. Manažment malých a stredných podnikov: študijný materiál. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 340 s. ISBN 978-80-89148-85-1.

Odporúčaná:
UBREŽIOVÁ, I. -- MALEJČÍKOVÁ, A. -- MORAVČÍKOVÁ, K. -- UBREŽIOVÁ, A. Spoločenská zodpovednosť podnikov SR v kontexte internacionalizácie podnikania. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 112 s. ISBN 978-80-552-1440-5.
Obchodný zákonník, Živnostenský zákon
Strážovská, Helena - Strážovská, Ľubomíra - Bažó, Ladislav a kol. 2013. Podnikanie malých a stredných podnikov, Sprint 2, 2013, 320 s.,
Zapletalová Š. 2015. Podnikání malých a středních podniku na mezinárodních trzích. Praha: Ekopress. 177 s., ISBN 978-80-87865-16-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Predmet sa vyučuje v slovenskom jazyku.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 468

A
B
C
D
EFX
5,6 %
11,5 %
28,4 %
31,4 %
22,9 %
0,2 %
Vyučujúci :
JUDr. Mária Dobišová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: