Sylabus predmetu 345E201 - Podnikový manažment (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: 345E201
Názov predmetu:
Podnikový manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
prezentácia seminárnej práce
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov: - základné zásady a postupy zakladania jednotlivých organizačno-právnych foriem podnikov, - ovládať typológiu podnikov, predpoklady a výhody ich združovania, - v teoretickej i praktickej rovine zvládnuť predmet, funkcie, stupne a zručnosti podnikového manažmentu, - vytvárať racionálne vnútropodnikové štruktúry a pružne ich prispôsobovať aktuálnym zmenám,
Stručná osnova predmetu:
Podnik - znaky, funkcie, typológia, organizačno-právne formy podnikov, združovanie podnikov. Podnikový manažment - podstata, predmet, funkcie, štruktúra, stupne a zručnosti. Plánovanie a rozhodovanie v podnikovom manažmente. Vnútorná organizácia podniku. Ovplyvňovanie zamestnancov v podniku - základné zásady motivácie, komunikácie a vedenia ľudí. Kontrolná činnosť v podniku - zásady, typy kontrol.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gozora,V.: Podnikový manažment. 1996,191 s. ISBN 80-7137-341-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2812

ABCDEFX
42,6 %
9,1 %
27,4 %
5,9 %14,2 %
0,8 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: