Sylabus predmetu E15-0081-I - Projektový manažment (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0081-I
Názov predmetu:
Projektový manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
manažment podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študenti musia vypracovať, prezentovať a obhájiť 1 semestrálny projekt, ktorý budú realizoavť v tíme. Skúška pozostava z prezentovania projektu. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu Projektový manažment je naučiť študentov aplikovať všeobecné manažérske postupy tvorby projektov. Pozornosť je venová riadeniu projektov od projektového plánovania, organizovania, tvorby projektového tímu, tvorbu rozpočtov, záverečných správ až po zhodnotenie efektívnosti projektov.Úlohou študenta bude vypracovať a zrealizovať projekt.
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zameriava na tvorbu projektov, s dôrazom na plánovanie projektov, organizovanie atvorbu rozpočtu a kontrolu dodržiavania projektových plánov. Študenti sa naučia pracovať s metódami projektového plánovania, časovým, personálnym a plánovaním projektu, ako aj so samotnou realizáciou projektov. Študenti získajú prehľad o možnostiach čerpania finančných zdrojov. Súčasťou predmetu je vypracovanie a zrealizovanie projektu, ktorý študenti budú v závere semestra prezentovať.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Dupaľ, A. - Majtán, M.: Manažment projektov. Bratislava: Ekonóm, 2004. ISBN 80-225-1776-3
James Taylor: Začínáme řídit projekty. Praha: Computer Press, 2007 ISBN 80-251-1759-0
Majtán, M.: Projektový manažment. Nové trendy v manažmente. Bratislava: Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1553-1
Milton D. Rosenau: Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-251-1506-2
Projektovy manazment

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Predmet sa vyučuje v letnom semestri, ak si ho zapíše min. 20 študentov
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 169

AB
C
D
E
FX
49,1 %
31,4 %
16,0 %
3,5 %0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Pavol Grman, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Ing. Radka Kataniková (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: