Sylabus predmetu 345E306 - Riadenie ľudských zdrojov (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: 345E306
Názov predmetu:
Riadenie ľudských zdrojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, semestrálna práca
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom poznatky o efektívnej práci s ľudskými zdrojmi - od procesu vyhľadávania až po ich rozvoj a hodnotenie. Po absolvovaní predmetu bude študent schopný aplikovať teoretické poznatky práce s ľudskými zdrojmi do podnikovej praxe.
Stručná osnova predmetu:
Miesto riadenia ľudských zdrojov (ako procesu) v systéme celostného manažmentu. Cieľ riadenia ĽZ v organizácii a jeho hlavné úlohy. Funkcie riadenia ľudských zdrojov.Subjekty riadenia ĽZ a ich úlohy.Charakteristiky človeka ako hlavného rozvojového zdroja. Analýza a opis pracovných miest.Trh práce, vyhľadávanie a výber zamestnancov. Proces adaptácie zamestnancov. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. Hodnotenie pracovných výkonov a využitie výsledkov hodnotenia v riadení ĽZ. Motivácia pracovného správania. Efektívna komunikácia. Možné prístupy k riešeniu konfliktných situácií na pracovisku.Štýly vedenia podriadených. Vplyv faktorov pracovného prostredia na výkonnosť zamestnancov a komfortizácia pracovných podmienok.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Armstrong,M.: Personální management. Grada Praha, 1999, 960 s.,
Časopisy : Manažér, Moderní řízení
Višňovský, J.: Manažment ľudských zdrojov, Agroinštitút, Nitra, 2000, 85 s.
Višňovský, J.-Nagyová,Ľ.-Šajbidorová,M.: Manažment ľudských zdrojov. SPU Nitra, 2008. 166 s. 3. vyd. ISBN 978-80-552-0143-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2674

A
BCD
E
FX
21,7 %
17,4 %
20,9 %19,1 %20,2 %0,7 %
Vyučujúci : JUDr. Mária Dobišová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Veronika Hrdá, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: