Sylabus predmetu 090E101 - Úvod do štúdia (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
090E101
Názov predmetu: Úvod do štúdia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 5 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
1
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
iné
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť základné informácie o štúdiu, ktoré pomôžu študentom prijatým na štúdium ľahšie sa adaptovať na vysokoškolský systém štúdia a využívať možnosti, ktoré SPU poskytuje svojim študentom.
Stručná osnova predmetu:
Informácie o systéme štúdia na univerzite a vlastnej fakulte, o možnostiach štúdia v zahraničí, vedeckej činnosti, knižničných službách, počítačovej sieti a záujmovej činnosti v oblasti kultúry a športu, aktuálne otázky protidrogovej a enviromentálnej výchovy, biologickej bezpečnosti, morálky a kultúry správania vysokoškolského študenta, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilná ochrana.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Repiský, J. a kol.: Úvod do vysokoškolského štúdia, VES SPU, Nitra

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5985

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Zuzana Kapustová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jana Ladvenicová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Miriam Pietriková, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Radovan Savov, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ivana Váryová, PhD. (skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: