Course syllabus E15-0101-B - Market Research (FEM - WS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

University:
Slovak University of Agriculture in Nitra
Faculty:
Course unit code:
E15-0101-B
Course unit title:
Market Research
Planned types, learning activities and teaching methods:
lecture
1 hour weekly / 13 hours per semester of study (on-site method)
seminar2 hours weekly / 26 hours per semester of study (on-site method)

Credits: 5
Semester:
Trade Entrepreneurship - bachelor (required), 3. semester
Trade Entrepreneurship - bachelor (required), 3. semester
Quantitative Methods in Economics - bachelor (elective), 3. semester
Level of study: 1.
Prerequisites for registration: Marketing
Assesment methods :
During the course there will be a written test evaluated by 15 points, project presentation by 25 points and a final written exam by 60 points. To obtain evaluation A student must obtain at least 93 points, for evaluation B at least 86 points, for evaluation C at least 79 points, for evaluation D at least 72 points and for evaluation E at least 64 points.
Learning outcomes of the course unit:
The student understands general principles of marketing research, different techniques of knowing the social- economical events, methodology of processing the obtained data, their interpretation and usage by solving particular marketing tasks. Students can prepare a questionnaire, apply knowledge learned from marketing research in practice, choose a suitable method of obtaining and processing information.
Course contents:
The content of the course is designed to increase theoretical knowledge but also practical experience in marketing research. Students of this course will learn the basic terminology and terms from marketing research and will gain new knowledge about its importance in managerial decision-making, about the methods and stages of marketing research, as well as the areas and possibilities for its application.
Recommended or required reading:
Basic:
NAGYOVÁ, Ľ. -- STÁVKOVÁ, J. -- HORSKÁ, E. -- NEOMÁNIOVÁ, K. -- KOŠIČIAROVÁ, I. -- BERČÍK, J. -- HOLIENČINOVÁ, M. -- RYBANSKÁ, J. -- VOJTKO, V. Výskum trhu. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 315 p. ISBN 978-80-552-1271-5.

Recommended:
AAKER, David A. – KUMAR, V. – GEORGE, S. Day. 2007. Marketing research. Wiley. 2007. 774 s. ISBN 978-0-470-05076-7.
ČICHOVSKÝ, Ludvik. 2010. Marketingový výzkum. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu. 2010. 280 s. ISBN 978-80-86730-61-5.
FORET, Miroslav. 2012. Marketingový průzkum : poznáváme svoje zákazníky. Brno: BizBooks. 2012. 116 s. ISBN 978-80-265-0038-4.
HAGUE, Paul. 2003. Průzkum trhu: příprava, výběr vhodných metod, provedení, interpretace získaných údajů. Brno: Computer Press. 2003. 234 s. ISBN 80-7226-917-8.
KOZEL, Roman – MYNÁŘOVÁ, Lenka – SVOBODOVÁ, Hana. 2011. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada. 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6.
MALÝ, Václav. 2008. Marketingový výzkum: teorie a praxe. Praha: Oeconomica. 2008. 181 s. ISBN 978-80-245-1326-3.
PŘIBOVÁ, Marie a kol. 1996. Marketingový výzkum v praxi. Praha: Grada Publishing, 1996. 248 s. ISBN 80-7169-299-9
Richterová, K. 2013. Úvod do výskumu trhu. Sprint dva. 2013. 315 s. ISBN 978-80-8939-395-4.
RICHTEROVÁ, Kornélia a kol. 2009. Prieskumy pre marketingový manažment. Bratislava: Sofa, 2009. 377 s. ISBN 978-80-89033-66-9.

Language of instruction: Slovak
Notes:
Evaluation of course unit:
Assessed students in total: 200

ABC
D
EFX
19,0 %
18,5 %34,0 %
17,5 %
10,5 %
0,5 %
Name of lecturer(s):
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course, tutor)
Ing. Katarína Neomániová, PhD. (examiner, instructor)
Last modification:
22. 10. 2019
Supervisor:
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Iveta Kunová on 10/22/2019.

Type of output: