Course syllabus E15-0174-I - Public opinion survey and communication strategies (FEM - WS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0174-I
Názov predmetu: Výskum verejnej mienky a komunikačné stratégie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

A
B
C
D
E
FX
42,1 %
21,1 %31,6 %
5,2 %
0 %0 %
Vyučujúci :
Ing. Jana Gálová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PhDr. Anna Mravcová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2019
Schválil: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Type of output: